Havarijné poistenie

Kalkulačka pre online porovnanie havarijného poistenia

Vyhľadanie vozidla
?
Typ auta
Továrenská značka
?
Model auta
?
Objem motora
?
Výkon motora
?
Celková hmotnosť
?
Rok Výroby
?
VIN (číslo karosérie)
?
Typ karosérie
?
Palivo
?
Prevodovka
?
Stanovenie ceny vozidla
?
Cena nového vozidla
?
Aktuálna cena vozidla
?
Počet sedadiel
?
Začiatok poistenia
Držiteľ vozidla
?
Dátum narodenia držiteľa
?
PSČ a mesto trvalého bydliska
?
Doba nezavinenia nehody
?
Počet nehôd za posledné 3 roky
?
?

Havarijné poistenie

Komplexné poistenie vášho auta zabezpečuje havarijné poistenie (nazývané tiež kasko poistenie). Kryje motorové vozidlo pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo straty. Základom poistenia býva krytie škôd spôsobených haváriou, vandalizmom, krádežou alebo živlom. Doplnkovo si havarijné poistenie môžete rozšíriť o poistenie ďalších rizík.

Havarijné poistenie auta, v závislosti od vybranej poisťovne, môže kryť:

 • náraz na akúkoľvek prekážku
 • stret s iným účastníkom cestnej premávky
 • zrážku so zverou alebo hospodárskymi zvieratami
 • čelné sklo prípadne ostatné zasklenie
 • krádež celého alebo časti vozidla
 • živelnú udalosť
 • vandalizmus
 • poškodenie hlodavcami
 • náklady na náhradné vozidlo
 • úraz prepravovaných osôb
 • prepravovanú batožinu
 • požiar alebo výbuch
 • právnu ochranu

Doplnkovo si v jednotlivých poisťovniach môžete pripoistiť aj finančnú stratu, činnosť vozidla ako pracovného stroja, nadštandardnú výbavu a podobne. Havarijné poistenie sa ponúka spolu s asistenčnými službami.

Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou, niektoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie aj bez spoluúčasti, ale za cenu vyššieho poistného. Škody bývajú hradené v nových cenách, v prípade totálnej škody sa vypláca všeobecná hodnota vozidla.

Čo nemáte poistené

Havarijné poistenie sa nevzťahuje napríklad na poškodenie alebo zničenie následkom prirodzeného opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky alebo korózie, únavy materiálu, funkčného namáhania a podobne. Vylúčené sú napríklad aj škody spôsobené chybnou konštrukciou, výrobnou a materiálovou chybou, vzniknuté pri oprave alebo údržbe, súťažiach a pretekoch, nesprávnou obsluhou a nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou. Súčasťou poistenia nie sú ani vedľajšie výdavky a následné škody, ako napríklad ušlý zisk a nemožnosť používania vozidla.

Porovnanie havarijného poistenia

Koľko stojí havarijné poistenie? Naša kalkulačka vám zobrazí porovnanie havarijného poistenia jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Cena za havarijné poistenie vám je k dispozícii už po zadaní základných parametrov auta.

Havarijné poistenie si môžete na našej stránke aj uzatvoriť a zaplatiť priamo na účet vybranej poisťovne. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Platnosť havarijného poistenia

Havarijné poistenie sa uzatvára pre geografické územie Európy, niektoré pripoistenia môžu mať platnosť obmedzenú pre územie Slovenska. Uzatvára sa na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Prvá splátka musí byť uhradená a pripísaná na účet poisťovne pred dátumom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, v opačnom prípade návrh stráca platnosť.

Obhliadka vozidla

Podmienkou platnosti havarijného poistenia je obhliadka vozidla s vyhotovením fotodokumentácie. Tú vykonáva buď technik poisťovne, sprostredkovateľ poistenia alebo ju môžete vykonať aj vy elektronickým predpísaným spôsobom. Pri nových vozidlách kupovaných priamo od predajcu sa obhliadka nevyžaduje.

Predpísané spôsoby zabezpečenia

Havarijné poistenie s poistením krádeže vyžaduje zabezpečenie vozidla predpísaným zabezpečovacím zariadením. Ich počet a druh je daný cenou vozidla, minimálne sa vyžaduje jedno zabezpečovacie zariadenie, maximálne tri. Vozidlo musí byť riadne uzamknuté a zabezpečovacie zariadenie funkčné a aktívne.

Zabezpečovacím zariadením môže byť imobilizér od výrobcu, vyšší stupeň imobilizéru, mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s podvozkom alebo karosériou, autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, prípadne satelitný elektronický vyhľadávací systém.

Zánik havarijného poistenia

Havarijné poistenie môžete vypovedať písomne, a to:

 • do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy
 • do 14 dní od uzatvorenia zmluvy cez internet
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • po vzniku škodovej udalosti

Poistenie môže zaniknúť aj dohodou s poisťovňou, zápisom prevodu vozidla na inú osobu, vyradením vozidla z evidencie, oznámením o krádeži alebo zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.

Zložky havarijného poistenia

Porovnanie havarijného poistenia vám zobrazí nielen cenu základného poistenia, ale môžete si vybrať zo širokej ponuky poistného krytia a asistenčných služieb. Čo všetko môže vaše havarijné poistenie kryť?

Havária

Havarijné poistenie kryje škody vzniknuté na vašom aute pri zrážke s iným vozidlom, predmetom alebo zverou bez ohľadu na to, kto nehodu zavinil.

Krádež auta

Poistiť sa môžete pre prípad krádeže celého vozidla alebo len jeho časti. Súčasťou krytia je aj neoprávnené užívanie vozidla bez súhlasu vlastníka prípadne na iný účel ako bolo dohodnuté. Poistenie vyžaduje zabezpečenie funkčnými a aktívnymi bezpečnostnými zariadeniami. Ich množstvo a typ závisí od poistnej sumy vozidla. Podmienkou plnenia je predloženie policajnej správy, prípadne vyšetrovanie políciou.

Živelné riziká

Poistenie živelných rizík sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla spôsobené priamym pôsobením blesku, krupobitím, víchricou, zemetrasením, požiarom, výbuchom, povodňou, záplavou, zrútením skál, zosuvom kamenia alebo pôdy, lavínou alebo tlakom snehu, pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov.

Vandalizmus

Týmto poistením sa kryjete voči škodám, ktoré na vašom aute vzniknú úmyselným poškodením treťou osobou.

Sklo

Ak vám na skle vzniknú akékoľvek náhodné škody, poisťovňa vám môže uhradiť opravu alebo výmenu skla. Havarijné poistenie v tomto prípade nekryje škody na veciach so sklom spojených, ako napríklad diaľničné známky a iné nálepky, spätné zrkadlo, ochranné fólie a podobne. Poistenie sa takisto nevzťahuje na súvisiace škody (napríklad poškodenie laku, čalúnenia či tesnenia).

Batožina

Havarijné poistenie môže kryť aj poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie riadne uloženej batožiny (veci osobnej potreby a spotreby) z uzamknutého batožinového alebo odkladacieho priestoru, alebo ktorú má prepravovaná osoba na sebe pri vzniku poistnej udalosti. Batožina musí byť uložená tak, aby nebola zvonku viditeľná.

Poistenie sa väčšinou nevzťahuje na peniaze v hotovosti, vkladné knižky, platobné karty, cestovné lístky a letenky, hodinky a šperky, predmety z drahých kovov a kameňov, kožuchy, umelecké predmety, starožitnosti, zbierky, elektroniku, nosiče dát a záznamov, okuliare, zbrane, potraviny a alkohol, tovar určený na ďalší predaj a podobne.

Úraz prepravovaných osôb

Seba ale aj spolucestujúce osoby (prepravované na mieste na to určenom) môžete poistiť pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu alebo nevyhnutného liečenia po úraze. Poistenie sa vzťahuje na ujmy na zdraví počas prevádzky vozidla (nastupovanie a vystupovanie, uvádzanie do chodu, jazda, nevyhnutné zastávky na odstránenie porúch vzniknutých počas jazdy, po dopravnej nehode v blízkosti vozidla). Rozsah trvalých následkov sa určuje v percentách a posudzuje na základe oceňovacích tabuliek poisťovne.

Poškodenie káblov hlodavcami

V rámci poistenia môžete mať poistené aj prehryzenie alebo ohryzenie elektrických káblov, hadíc, obkladov či izolačného materiálu hlodavcami, ktoré vnikli do vozidla.

Náhradné vozidlo

Po poistnej udalosti, napríklad počas opravy auta, vám môže poisťovňa preplatiť účelne vynaložené náklady na prenájom náhradného vozidla na vopred určenú dobu. Poistenie sa nevzťahuje na pohonné hmoty a prevádzkové látky, opravu a údržbu, čistenie, diaľničné známky a podobne.

Finančná strata

Poistenie chráni hodnotu vášho vozidla pri totálnej škode v prípade havárie alebo živelnej udalosti alebo pri odcudzení celého vozidla. Finančná strata sa určí ako rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia a jeho všeobecnou hodnotou pri vzniku poistnej udalosti.

Právna ochrana

Poistenie právnej ochrany sa môže vzťahovať na náhradu škôd (občiansko-právne nároky), obhajobu v trestnom priestupkovom alebo správnom konaní, ochranu a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov. Môže ísť o telefonické poradenstvo alebo právnu asistenčnú službu.

Havarijné poistenie auta v jednotlivých poisťovniach

Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka poistného krytia Max poistenia MOJE AUTO. Havarijné poistenie kryje škody na aute, jeho častiach a príslušenstve, ktoré vzniknú následkom pôsobenia náhlych a náhodných vonkajších udalostí a spôsobia jeho mechanické poškodenie. Súčasťou poistenia je aj poistenie úrazu, požiaru a výbuchu, odcudzenia, skla, zrážky so zverou, vandalizmu, živlu, finančnej straty a povinné zmluvné poistenie.

Kooperativa havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v rámci poistenia Auto Komplet alebo ako súčasť komplexného poistenia vozidiel AutoMat. Poistenie vám poskytuje poistnú ochranu auta v prípade havárie, poškodenia, zničenia alebo krádeže. K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia batožiny, úrazu prepravovaných osôb, náhradného vozidla, pneumatík, čelného skla, zámeny paliva a finančnej straty.

Generali havarijné poistenie Automax kryje škody na motorovom vozidle vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho štandardnú a povinnú výbavu. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou a v základe kryje riziká havárie, živlu, vandalizmu a odcudzenia. Základné havarijné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia úrazu, batožiny, skiel, nadštandardnej výbavy, náhradného vozidla a finančnej straty.

Havarijné poistenie Komunálnej poisťovne kryje poškodenie alebo zničenia vozidla pre prípad havárie, živelnej udalosti, krádeže, zrážky so zvieraťom a vandalizmu. Pripoistiť si môžete úraz prepravovaných osôb, batožinu, náhradné vozidlo a finančnú stratu.

Union havarijné poistenie kryje škody spôsobené haváriou, vandalizmom, zrážkou so zverou, požiarom alebo výbuchom. Poistené je aj poškodenie hadíc a obkladov hlodavcami. Pripoistiť si môžete úraz prepravovaných osôb, batožinu, sklá a náhradné vozidlo.

Uniqa havarijné poistenie Auto & pohoda si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia. Základom všetkých troch je poistenie totálnej škody, živlu, zrážky so zverou, odcudzenia a vandalizmu. Vyššie balíky obsahujú navyše krytie havárie a finančnej straty. Doplnkovo si môžete pripoistiť sklá, náhradné vozidlo, batožinu alebo úraz prepravovaných osôb.

Wüstenrot havarijné poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené haváriou, krádežou, vandalizmom alebo živelnou udalosťou. Súčasťou je aj poškodenie čelného skla, zverou, hlodavcami, hospodárskymi zvieratami alebo výbuchom. Pripoistiť si môžete úraz a právnu ochranu.

ČSOB havarijné poistenie Auto Partner kryje škody na vozidle vrátane jeho štandardnej výbavy spôsobené haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom, hlodavcami a odcudzením. Doplnkovo si môžete havarijné poistenie rozšíriť o úraz prepravovaných osôb, batožinu, náhradné vozidlo a finančnú stratu.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 369 449

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín

Čo je GAP poistenie a ako ho uzatvoriť?

Kúpili ste si nové auto, či už od autorizovaného predajcu alebo jazdené od predošlého majiteľa? Okrem registrácie na dopravnom inšpektoráte a uzatvorenia PZP, ktoré je zo zákona povinné, si môžete svoj nový majetok ochrániť aj ďalšími doplnkovými [...]

Celý článok ›

Pillow poisťovňa s inovatívnym poistením vozidiel

Pillow poisťovňa prináša na slovenský trh inovatívne poistenie vozidiel, kde významný vplyv na cenu má najazdený počet kilometrov za rok. Pillow poistenie auta vracia za nenajazdené kilometre svojmu majiteľovi peniaze späť. A to nie je všetko. Pillow [...]

Celý článok ›

Pozor na riziko stretu auta so zverou

[Uniqa] V poisťovni Uniqa tvoria škody následkom stretu so zvieraťom viac ako 10 % z celkových škôd na motorových vozidlách. Najčastejšie sa stávajú skoro ráno alebo za tmy, kedy je na cestách horšia viditeľnosť. Zvýšené riziko stretu s lesnou zverou býva [...]

Celý článok ›