Union havarijné poistenie

Union havarijné poistenie kryje vaše motorové alebo prípojné vozidlo pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty alebo živelnej udalosti.

Základom poistenia sú škody spôsobené haváriou, vandalizmom, zrážkou so zverou, požiarom alebo výbuchom. Poistenie takisto kryje poškodenie hadíc a obkladov spôsobených hlodavcami, stratu a zničenie vozidla. Súčasťou poistenia sú aj Union asistenčné služby.

Okrem základného poistenia si Union havarijné poistenie môžete rozšíriť o pripoistenie:

 • úrazu prepravovaných osôb (trvalé následky, smrť, denné odškodné pri hospitalizácii)
 • batožiny pre prípad jej poškodenia, straty alebo krádeže
 • náhradného motorového vozidla
 • poškodenia alebo zničenia skiel
 • vozidla pri činnosti pracovného stroja
 • rozšírených asistenčných služieb pre motorové vozidlá

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie poistenia s ďalšími produktami na našom trhu na jednom mieste. Vyberiete si výšku spoluúčasti (0-300 EUR), doplnkové pripoistenia a zmluvu môžete mať v priebehu pár minút uzatvorenú.

Platnosť a zánik poistenia

Union havarijné poistenie platí na geografickom území Európy, poistenie náhradného motorového vozidla a poistenie pri činnosti pracovného stroja platia na území Slovenska.

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve alebo jej návrhu. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Prvá splátka poistného musí byť pripísaná na účet poisťovne k dátumu začiatku poistenia.

Pred uzatvorením poistenia je povinná obhliadka vozidla (najskôr 3 dni pred začiatkom poistenia a najneskôr 7. deň po začiatku poistenia). To neplatí pri novom vozidle kupovanom priamo od predajcu. Obhliadku vykonáva sprostredkovateľ poistenia, technik poisťovne alebo ju môžete vykonať aj vy elektronicky pomocou na to uvedenej online aplikácie.

Union havarijné poistenie môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy s výpovednou lehotou 8 dní
 • do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy cez internet
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do jedného mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou 1 mesiac

Zložky poistenia

Základné poistenie obsahujúce riziko havárie, vandalizmu, krádeže a živelnej udalosti je povinnou zložkou. Union havarijné poistenie si môžete rozšíriť o rôzne doplnkové pripoistenia.

Základné poistenie

Poistenie sa vzťahuje na náhodné a nepredvídateľné poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla a jeho štandardnej a doplnkovej výbavy uvedenej v poistnej zmluve. Uzatvára sa na novú hodnotu a týka sa rizík havária, vandalizmus, krádež (vrátane neoprávneného používania vozidla) a živelné riziká. Pri poškodení viac ako 90 % ide o totálnu škodu, pri ktorej sa vychádza zo všeobecnej hodnoty vozidla. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 0-300 EUR pre geografické územie Európy.

Haváriou je stret vozidla s iným vozidlom, predmetom alebo zverou. Poškodenie alebo zničenie pneumatík je poistnou udalosťou iba vtedy, ak súčasne došlo k poškodeniu aj inej časti vozidla.

Union havarijné poistenie kryje aj poškodenie alebo zničenie požiarom alebo výbuchom a poškodením káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov hlodavcami. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie elektrického alebo elektronického zariadenia vozidla skratom.

V prípade poistenia proti živelným rizikám sa poistenie vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla spôsobené priamym pôsobením blesku, krupobitím, povodňou, záplavou, zosuvom kamenia alebo pôdy, zrútením skál, lavínou a tlakom snehu, víchricou, zemetrasením, požiarom, výbuchom a pádom alebo nárazom predmetov.

V prípade poistenia krádeže musí byť vozidlo vybavené a zabezpečené funkčnými a aktívnymi zabezpečovacími zariadeniami. Medzi predpísané zabezpečovacie zariadenia patrí imobilizér, mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou, alarm s blokovaním funkcií, VIN PRINT a vyhľadávací satelitný systém na báze GPS. Predpísaný počet zabezpečovacích zariadení závisí od poistnej sumy vozidla (do 25 tisíc EUR jedno, do 85 tisíc EUR dve, inak kombinácia troch vrátane satelitného vyhľadávania).

Úraz

Union havarijné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie úrazu celej posádky vozidla. Vzťahuje sa na ujmy na zdraví počas prevádzky vozidla (uvádzanie do chodu, samotná jazda, pri nevyhnutných zastávkach na odstránenie porúch vzniknutých v priebehu jazdy).

Poistenie platí na geografickom území Európy a je bez spoluúčasti. Uzatvára sa pre prípad:

 • trvalých následkov úrazu (7 000 EUR na osobu)
 • smrti v dôsledku úrazu (3 500 EUR na osobu)
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu (5 EUR na deň a osobu, max. 60 dní)

Trvalé následky úrazu sa posudzujú podľa oceňovacích tabuliek poisťovne. Rozsah trvalých následkov sa určuje v percentách až do výšky 350 %.

Batožina

Poistenie sa vzťahuje na prepravovanú batožinu pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty pri havárii, živelnej udalosti alebo krádeži. Batožinou sú veci osobnej potreby nachádzajúce sa vo vozidle alebo ktoré má prepravovaná osoba na sebe.

V prípade krádeže batožiny Union poisťovňa plní iba v prípade ak došlo k násilnému vniknutiu do vozidla, pričom batožina musí byť uložená v uzamknutom batožinovom priestore alebo pevne zabudovanej odkladacej schránke a nebolo ju zvonku vidieť. Vozidlo musí byť riadne zatvorené a uzamknuté a mať aktivované zabezpečovanie zariadenia.

Union havarijné poistenie s pripoistením batožiny sa uzatvára na poistnú sumu 1 200 EUR (max. 350 EUR na jednu vec) so spoluúčasťou 15 EUR (batožina Basic) alebo 30 EUR (batožina Plus). Platí na geografickom území Európy.

Poistenie sa nevzťahuje na:

 • peniaze v hotovosti, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, cestovné lístky, letenky
 • hodinky, klenoty, predmety z drahých kovov a kameňov, perly, kožuchy a predmety z kožušiny
 • umelecké predmety, starožitnosti, veci zberateľskej hodnoty
 • nosiče dát a záznamov
 • potraviny, alkohol, tabakové výrobky, lieky
 • zbrane vrátane príslušenstva a streliva
 • prívesy motorových vozidiel, člny, lode, iné dopravné prostriedky

Navyše pri poistení Basic sa poistenie nevzťahuje na:

 • mobilné telefóny a výpočtovú techniku a ich príslušenstvo
 • zvieratá a rastliny
 • veci slúžiace na zárobkovú činnosť alebo výkon povolania
 • tovar určený na ďalší predaj a obchodné vzorky

Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla rozširuje Union havarijné poistenie pre prípad, že dôjde ku krádeži alebo lúpeži vozidla alebo k jeho poškodeniu v dôsledku dopravnej nehody, živelnej udalosti alebo vandalizmu.

Predmetom poistenia je preplatenie účelne vynaložených nákladov na prenájom náhradného vozidla do 3,5t na dobu nevyhnutnú na opravu vozidla v servise. Nárok na poistné plnenie je len v prípade, ak poistná udalosť nastala na území Slovenska.

Náhradné vozidlo si môžete prenajať maximálne dvakrát za poistné obdobie na 3 dni s denným limitom 30 EUR. Poistenie je bez spoluúčasti.

Poistenie sa nevzťahuje na náklady za:

 • pristavenie a odstavenie náhradného vozidla, pokiaľ tak nebolo dohodnuté s asistenčnou službou
 • pohonné a prevádzkové hmoty, oleje, vodu do ostrekovačov, chladiace zmesi a podobne
 • opravu, údržbu, umývanie a čistenie
 • diaľničné známky a mýto

Sklo

Union havarijné poistenie už v základe kryje poškodenie alebo zničenie skla v prípade havárie, živlu, krádeže alebo vandalizmu. Poistenie si však môžete rozšíriť aj pre iné riziká.

Doplnkové pripoistenie skiel (predné, bočné, zadné) sa uzatvára s platnosťou pre geografické územie Európy. Vybrať si môžete výšku poistnej sumy od 300 do 1 500 EUR, pripoistenie je bez spoluúčasti.

Poistenie sa nevzťahuje na odcudzenie skiel, škody na veciach spojených so sklami (diaľničné známky, ochranné fólie, clony, spätné zrkadlo a pod.) a na škody súvisiace s poškodením, zničením alebo odcudzením (napr. poškodenie laku, čalúnenia, tesnenia).