Uniqa havarijné poistenie

Uniqa havarijné poistenie Auto & pohoda si môžete priamo na našej stránke uzatvoriť v troch rôznych balíkoch. Ku každému balíku si navyše môžete prikúpiť doplnkové pripoistenia, ktoré rozšíria krytie vášho auta prípadne jeho posádky.

Základom všetkých troch balíkov je poistenie totálnej škody, živlu, krádeže, vandalizmu a zrážky so zverou. Optimálnym riešením je Uniqa havarijné poistenie Plus, ktoré navyše obsahuje aj krytie havárie. Najvyšší balík (Extra) k uvedeným poisteniam pripája aj poistenie finančnej straty. Súčasťou všetkých balíkov sú aj základné Uniqa asistenčné služby, ktoré obsahujú technickú a právnu asistenciu. Poistenie sa nevzťahuje na následné finančné škody, ako napríklad strata na zárobku alebo ušlý zisk.

Uniqa havarijné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia vodiča alebo celej posádky, náhradného vozidla, skiel, batožiny, opravy v zahraničí alebo rozšírených asistenčných služieb.

Poistenie Auto & pohoda sa uzatvára so spoluúčasťou, pričom si môžete vybrať pevnú sumu od 80 EUR do 2 000 EUR, alebo ak chcete ešte o niečo lacnejšie poistenie, aj percentuálnu spoluúčasť. V prípade opravy poškodeného vozidla v zmluvnom servise poisťovne sa spoluúčasť znižuje o 80 EUR.

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie s ďalšími poisťovňami na jednom mieste. Zmluvu pre vaše vozidlo môžete mať uzatvorenú v priebehu pár minút.

Platnosť a zánik poistenia

Uniqa havarijné poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa na dobu neurčitú a platí od dátumu začiatku poistenia dohodnutom v poistnej zmluve. Poistenie musí byť zaplatené pripísaním na účet poisťovne do uvedeného dátumu, v opačnom prípade návrh na uzavretie zmluvy stráca platnosť. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Pred uzatvorením poistenia je povinná obhliadka vozidla. Tú môžete absolvovať pomocou mobilnej aplikácie poisťovne alebo formou osobnej obhliadky v zmluvnom autorizovanom pracovisku. Tento spôsob je však za dodatočný poplatok. Fotodokumentáciu je potrebné uskutočniť najneskôr 30 dní od začiatku poistenia. Pokiaľ obhliadka nie je absolvovaná a schválená poisťovňou, spoluúčasť je vo výške 90 % z poistného plnenia.

Uniqa havarijné poistenie môžete vypovedať písomne:

 • do 14 dní od dňa uzatvorenia zmluvy cez internet
 • do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy s výpovednou lehotou 8 dní
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do troch mesiacov od nahlásenia poistnej udalosti s výpovednou lehotou 1 mesiac

Zložky poistenia

Základné Uniqa havarijné poistenie kryje vaše auto proti rizikám živel, krádež, vandalizmus, zrážka so zverou a totálna škoda. Vo vyšších balíkoch si ho môžete rozšíriť o poistenie havárie a finančnej straty. Doplnkovo si môžete pripoistiť sklo, úraz prepravovaných osôb, batožinu, náhradné vozidlo a opravu v zahraničí.

Havária

Uniqa havarijné poistenie kryje poškodenie alebo zničenia vozidla alebo jeho časti v dôsledku havárie. Škoda je uhradená do výšky aktuálnej trhovej ceny vozidla, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Živel

Poistenie živlu rozširuje Uniqa havarijné poistenie o prípad poškodenia alebo zničenia auta alebo jeho časti živelnou udalosťou, ktorou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, pád lavíny, ťarcha snehu.

Zver

Uniqa stret so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta alebo jeho časti náhodnou udalosťou pri zrážke so zvieraťom na pozemnej komunikácii alebo poškodením zaparkovaného vozidla zvieraťom (vrátane škôd spôsobených hlodavcami).

Odcudzenie

Poistenie odcudzenia sa uzatvára pre prípad odcudzenia vozidla alebo jeho časti v dôsledku krádeže vlámaním, lúpeže alebo neoprávneným používaním. Nevzťahuje sa na škody spôsobené pokusom o odcudzenie vozidla alebo jeho časti. Pri poistnej udalosti je povinné prešetrenie udalosti príslušnými policajnými orgánmi.

Vandalizmus

Uniqa havarijné poistenie s poistením proti vandalizmu sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta alebo jeho časti v dôsledku úmyselného konania tretej osoby. Nevzťahuje sa na škody spôsobené náhodne a neúmyselne.

Totálna škoda

Poistenie totálnej škody sa uzatvára pre prípad zničenia vozidla v dôsledku havárie, ktorá je posúdená ako totálna škoda (nad 90 % obvyklej ceny). Poistným plnením je obvyklá cena vozidla ku dňu vzniku škody po odpočte použiteľných zvyškov.

Sklo

Poistenie kryje všetky obvodové sklenené výplne vozidla pre prípad ich poškodenia alebo zničenia náhodnou udalosťou. Pri poistnej udalosti poisťovňa uhradí primerané náklady na opravu alebo výmenu skla. Spoluúčasť je vo výške 40 EUR, v prípade opravy v zmluvnom servise je poistenie bez spoluúčasti.

Poistenie skiel nekryje škody na veciach spojených s čelným sklom (diaľničné známky, spätné zrkadlá, ochranné fólie a podobne) a na dodatočné úpravy skiel tónovaním. Kryté nie sú ani následné škody spôsobené poškodeným sklom.

Batožina

Uniqa havarijné poistenie môžete rozšíriť aj o poistenie batožiny, ktoré kryje škody vzniknuté na hnuteľných veciach vo vlastníctve vodiča alebo prepravovaných osôb umiestnených vo vozidle, strešnom boxe alebo nosiči. Poistené sú takisto mačka alebo pes prepravované v kabíne vozidla.

Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo odcudzenie pri havárii alebo živelnej udalosti alebo zranenie mačky alebo psa pri havárii. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 1 000 EUR, bez spoluúčasti.

Uniqa havarijné poistenie s poistením batožiny sa nevzťahuje na:

 • peniaze, ceniny, vkladné a šekové knižky, cenné papiere, platobné karty
 • drahé kovy a kamene a predmety z nich vyrobené, drahokamy a polodrahokamy, perly, šperky
 • umelecké diela, starožitnosti, zbierky, predmety zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, veci zberateľského záujmu
 • osobné doklady, letenky, písomnosti, plány a iné dokumentácie

V prípade krádeže sa poistenie nevzťahuje na veci, ktoré boli vo vozidle zvonku viditeľné. Podmienkou plnenia je uzamknutie a zabezpečenie vozidla proti vniknutiu neoprávnenej osoby a šetrenie príslušnými policajnými orgánmi.

Úraz

Uniqa havarijné poistenie si môžete rozšíriť o poistenie úrazu vodiča alebo všetkých cestujúcich na príslušných sedadlách. Uzatvára sa pre prípad úrazu alebo jeho následkov, ktorý vznikol v priamej príčinnej súvislosti s prevádzkou auta:

 • pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
 • pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy
 • v priebehu jazdy vozidla
 • pri odstraňovaní bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka a je bez spoluúčasti. Uzatvára sa pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti v dôsledku úrazu. Poistná suma je 40 000 EUR.

Trvalé následky úrazu sa posudzujú podľa stupňa poškodenia na základe oceňovacích tabuliek poisťovne a určujú sa v percentách z poistnej sumy, maximálne vo výške 100 %.

Náhradné vozidlo

Poistenie náhradného vozidla rozširuje Uniqa havarijné poistenie o krytie účelne vynaložených nákladov na prenájom náhradného vozidla v prípade jeho poškodenia alebo totálnej škody.

Poisťovňa preplatí náklady na prenájom vozidla rovnakej alebo nižšej kategórie, najdlhšie však po obvyklú dobu opravy podľa časových noriem výrobcu. Pri poškodení skla je maximálna doba nájmu jeden kalendárny deň.

Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 800 EUR bez spoluúčasti.

Uniqa havarijné poistenie s pripoistením náhradného vozidla sa nevzťahuje na náklady fakturované za najazdené kilometre, pohonné hmoty a iné prevádzkové látky a náplne, umývanie a čistenie, opravu a údržbu, diaľničné známky a mýto, pristavenie a odvoz vozidla alebo expresné príplatky.

Finančná strata

Poistenie kryje rozdiel medzi uzatvorenou poistnou sumou vozidla a cenou vozidla v čase totálnej škody alebo pri jeho odcudzení. Uzatvoriť ho môžete do 5 rokov od prvej registrácie, najneskôr do 30 dní od zakúpenia vozidla a obvyklá cena vozidla v čase uzatvorenia poistenia môže byť maximálne 100 000 EUR vrátane DPH. Poistenie sa uzatvára maximálne na 5 rokov. Maximálny limit poistného plnenia je 50 000 EUR.