Wüstenrot havarijné poistenie

Wüstenrot havarijné poistenie kryje škody na motorových vozidlách (vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy) v dôsledku havárie, krádeže alebo živelnej udalosti. Poistenie si môžete uzatvoriť pre motorové vozidlo do 3,5 t a nie staršie ako 10 rokov.

Predmetom poistenia vozidla je:

 • náraz na akúkoľvek prekážku
 • stret s iným účastníkom cestnej premávky
 • poškodenie alebo zničenie následkom živelnej udalosti
 • krádež celého alebo časti vozidla vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
 • poškodenie čelného skla
 • vandalizmus
 • poškodenie zverou, hlodavcami, hospodárskymi zvieratami
 • poškodenie alebo zničenie pádom alebo nárazom iných predmetov na vozidlo
 • výbuch

Súčasťou poistenia sú aj Wüstenrot asistenčné služby. Základné Wüstenrot havarijné poistenie si môžete doplnkovo rozšíriť aj o pripoistenie úrazu a právnej ochrany.

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie cien viacerých poisťovní na jednom mieste. Wüstenrot havarijné poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou (oprava čelného skla bez nutnosti jeho výmeny je bez spoluúčasti). Zľavu môžete získať za iné zmluvy už uzatvorené v poisťovni.

Poškodenie vozidla živelnou udalosťou sa týka požiaru, blesku, krupobitia, víchrice, zosuvu pôdy alebo lavín, zemetrasenia, povodní a záplav, vody z vodovodných zariadení.

Platnosť a zánik poistenia

Wüstenrot havarijné poistenie platí na geografickom území Európy. Začiatok poistenia ja uvedený v poistnej zmluve. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a je platné dňom pripísania prvého poistného na účet poisťovne. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Podmienkou poistenia je vykonanie vstupnej obhliadky vozidla s vyhotovením fotodokumentácie. Pri nových vozidlách kupovaných priamo od predajcu, ktoré majú najazdených menej ako 50 km, nie je obhliadka potrebná.

Havarijné poistenie Wüstenrot môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy s výpovednou lehotou 8 dní
 • minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou 1 mesiac
 • do 14 dní od uzavretia zmluvy cez internet
 • dohodou s poisťovňou

Poistenie môžete vypovedať aj zápisom prevodu držby vozidla na inú osobu, vyradením vozidla z evidencie, oznámením o krádeži vozidla príslušným orgánom alebo zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.

Úraz

Wüstenrot havarijné poistenie si môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie úrazu všetkých prepravovaných osôb. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu alebo smrti spôsobenej úrazom a platí na geografickom území Európy. Ročné poistné je vo výške 24 EUR.

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý vznikol pri:

 • nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
 • jazde vozidla
 • uvádzaní vozidla do chodu pred začiatkom jazdy
 • krátkodobej zastávke vozidla, vrátane úrazu v jeho blízkosti
 • odstraňovaní bežných porúch vzniknutých počas jazdy
 • dopravnej nehode v blízkosti vozidla

Poistná suma je 35 000 EUR pre kategóriu vozidiel M1 a N1 a 10 000 EUR pre motocykel a štvorkolku. Uvedená poistná suma platí pre všetky osoby prepravované vozidlom v čase poistnej udalosti. Rozsah trvalých následkov sa určuje percentom na základe oceňovacích tabuliek poisťovne, maximálne však vo výške 100 %.

Pripoistenie nie je možné uzatvoriť pre súťažné vozidlá, špeciálne vozidlá určené na prepravu nebezpečného nákladu, vozidlá taxislužby a autopožičovne a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Poistenie nekryje úrazy, ktoré nastali na miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb.

Právna ochrana

Wüstenrot havarijné poistenie si môžete rozšíriť aj o ochranu oprávnených záujmov poistenej osoby, ktorej sú poskytované nasledovné služby:

 • telefonická služba právnych informácií pre prípad všeobecných právnych otázok z právnych predpisov platných na území Slovenska
 • poradenská služba za účelom prevencie vzniku sporu alebo vyriešenia poistnej udalosti mimosúdnou dohodou
 • právna asistenčná služba za účelom vyriešenia poistnej udalosti v súdnom, mimosúdnou alebo exekučnom konaní

Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 35 000 EUR a vzťahuje sa na:

 • náhradu škody (ochrana a uplatňovanie oprávnených občiansko-právnych nárokov)
 • obhajobu v trestnom, priestupkovom a správnom konaní (pri nedbanlivostnom trestnom čine/priestupku/správnom delikte)
 • ochranu a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov s inými poisťovňami a pri sporoch vzniknutých v dôsledku porušenia záväzkovoprávneho vzťahu druhou zmluvnou stranou

Wüstenrot havarijné poistenie s poistením právnej ochrany sa vzťahuje na vlastníka, prevádzkovateľa, nájomcu a držiteľa poisteného vozidla, ak je uvedený ako poistená osoba. Zároveň sa vzťahuje na vodiča aj prepravované osoby.

Poistenie platí na územi Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska a Turecka. Uzatvára sa bez spoluúčasti s ročným poistným 36 EUR.