Allianz poistenie auta

Allianz poistenie auta MOJE AUTO je komplexné poistenie motorového vozidla. Pri uzatváraní poistenia si môžete vybrať jeden zo štyroch balíkov poistenia.

Základom všetkých balíkov je Allianz PZP, poistenie právnej ochrany, základné úrazové poistenie a Allianz asistenčné služby. Allianz havarijné poistenie sa nachádza iba v najvyššom balíku Allianz Max.

Základné poistenie (Allianz Comfort) si v závislosti od zvoleného balíka môžete rozšíriť aj o nasledovné riziká:

 • živel
 • požiar, explózia, implózia
 • poškodenie zvieraťom
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • rozbitie skla
 • havária
 • finančná strata
 • rozšírené úrazové poistenie
 • rozšírené asistenčné služby

Ak máte záujem iba o PZP, uzatvoriť si ho môžete v online kalkulačke priamo na našej stránke. Poistenie havárie a všetky ostatné pripoistenia si jednoducho a rýchlo uzatvoríte v kalkulačke pre havarijné poistenie.

Balíky krytia Comfort, Plus, Extra a Max v Allianz MOJE AUTO

Poistné krytie Allianz Comfort Allianz Plus Allianz Extra Allianz Max
Allianz PZP        
Právna pomoc        
Základné asistenčné služby        
Základné úrazové poistenie        
Živel      
Požiar, explózia, implózia      
Zrážka so zvieraťom      
Rozšírené asistenčné služby      
Rozšírené úrazové poistenie      
Odcudzenie    
Vandalizmus    
Rozbitie skla    
Havária  
Finančná strata  

Platnosť poistenia Allianz MOJE AUTO

Allianz PZP platí na území štátov označených v zelenej karte. Asistencia je poskytovaná na geografickom území Európy vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ruska, Ukrajiny a Moldavska. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky. Všetky ostatné poistenia zahrnuté v balíkoch sa vzťahujú na škody vzniknuté na geografickom území Európy.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie platnosti PZP Allianz môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy je poistka platná.

Poistenie Allianz MOJE AUTO začína platiť dňom, hodinou a minútou uvedenými v zmluve. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, uzatvára sa na dobu neurčitú.

Allianz poistenie musíte uhradiť v lehote 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia uvedeného v návrhu. V opačnom prípade návrh zmluvy stráca platnosť. Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného. Môžete si vybrať, či poistenie budete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.

Allianz havarijné poistenie vyžaduje vykonanie obhliadky a vyhotovenie fotodokumentácie.

Výpoveď a zánik poistenia Allianz MOJE AUTO

Allianz poistenie auta môžete vypovedať písomne:

 • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
 • najmenej šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
 • do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistnej udalosti s výpovednou lehotou pätnásť dní

Poistenie zaniká aj:

 • okamihom zániku motorového vozidla
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel
 • vyradením z premávky na pozemných komunikáciách
 • oznámením o krádeži motorového vozidla
 • zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy

Poistenie môžete ukončiť aj odstúpením od poistnej zmluvy na diaľku v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

Zložky Allianz MOJE AUTO

V závislosti od zvoleného balíka (Allianz Comfort, Plus, Extra alebo Max) môže vaše Allianz poistenie auta obsahovať rôzne krytie.

Allianz PZP

PZP Allianz vás chráni v prípade, ak niekomu inému spôsobíte v súvislosti s prevádzkou vozidla škodu na majetku, zdraví alebo živote. Je súčasťou všetkých balíkov poistenia. Allianz PZP si môžete uzatvoriť  do výšky poistného plnenia podľa zákona (5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a náhrady dávok a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk) alebo na vyššie limity (6/3 mil. EUR alebo 10/5 mil. EUR).

Allianz PZP si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí podrobné PZP porovnanie jednotlivých poisťovní vrátane pripoistení na jednom mieste.

Havária

Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka poistného krytia Max a platí na geografickom území Európy. V rámci poistenia máte poistené škody na aute, jeho častiach a príslušenstve, ktoré vzniknú následkom pôsobenia náhlych a náhodných vonkajších udalostí a spôsobia jeho mechanické poškodenie.

Zver

Súčasťou Allianz PZP je v balíkoch krytia Plus, Extra a Max aj poistenie stretu so zverou, ktoré platí na geografickom území Európy. Poistené sú škody na vozidle spôsobené zrážkou s domácim alebo voľne žijúcim zvieraťom. Takisto sú poistené škody v dôsledku pôsobenia hlodavcov. Predmetom poistenia nie je interiér a motorový a batožinový priestor vozidla, ak súčasne nedošlo k inému poškodeniu vozidla.

Sklo

V balíkoch krytia Extra a Max sa okrem Allianz PZP nachádza aj poistenie skla. Platí na geografickom území Európy. Poistené je poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla (čelné sklo, bočné sklá, zadné sklo) následkom nehody, odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie, vandalizmu alebo následkom poškodenia zaparkovaného vozidla zvieraťom.

Krádež

Allianz PZP si môžete rozšíriť o poistenie krádeže auta, ktoré je súčasťou balíkov krytia Extra a Max poistenia MOJE AUTO. Poistenie je platné na geografickom území Európy. Poistené je odcudzenie riadne zabezpečeného vozidla, jeho častí alebo príslušenstva a poškodenie časti vozidla v dôsledku odcudzenia alebo pokusu o odcudzenie. Súčasťou poistenia je aj odcudzenie batožiny vo vnútri vozidla.

Odcudzením sa rozumie úmyselné, protiprávne konanie spočívajúce v krádeži, lúpeži alebo neoprávnenom používaní vozidla a v pokuse o uvedené činy.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak pri škodovej udalosti nebola predložená policajná správa, respektíve udalosť nebola políciou vyšetrovaná. Allianz takisto neplní v prípade nedostatočného alebo nefunkčného zabezpečenia vozidla, prípadne ak kľúče alebo ovládače boli ponechané v aute alebo v dosahu páchateľa.

Vylúčené sú tiež škodové udalosti, na ktorých sa podieľala osoba žijúca v spoločnej domácnosti, ak vozidlo bolo zverené niekomu, kto ho odmieta vrátiť alebo ak došlo k sprenevere alebo odcudzeniu počas doby prenájmu.

V prípade škodovej udalosti je potrebné mať k dispozícii všetky originálne kľúče a ovládače od vozidla a zabezpečovacích zariadení.

Úraz vodiča

Súčasťou Allianz PZP je vo všetkých balíkov krytia aj úrazové poistenie vodiča. Balík Comfort obsahuje základné úrazové poistenie, ostatné balíky (Plus, Extra a Max) rozšírené úrazové poistenie. Poistenie je platné na geografickom území Európy.

Allianz úrazové poistenie sa vzťahuje na úraz vodiča a spolucestujúcich osôb, ak sú účastníkmi dopravnej nehody a táto osoba vedie vozidlo alebo sa ním prepravuje, nastupuje alebo vystupuje z vozidla, nakladá alebo vykladá predmety z vozidla alebo ho opravuje.

Základné poistenie kryje smrť následkom úrazu do výšky 3 000 EUR a trvalé následky v dôsledku úrazu do výšky 6 000 EUR v rozsahu 70 % a viac. Pri rozšírenom úrazovom poistení sú limity poistného plnenia dvojnásobné (6 000 EUR / 12 000 EUR).

Úrazovým poistením nie je poistený úraz alebo smrť následkom samovraždy alebo sebapoškodzovaním, aktívnej účasti na protiprávnych alebo násilných činoch a nepokojoch. Poistené nie sú ani udalosti, ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu alebo nie je spôsobilé na premávku na pozemnej komunikácii. Poistené nie sú ani osoby prepravované v rozpore s platnými právnymi predpismi, v návese alebo prívese.

Finančná strata

Allianz PZP si môžete rozšíriť o GAP poistenie finančnej straty, ktoré je súčasťou najvyššieho balíka krytia (Allianz Max). Platí na geografickom území Európy pre osobné a malé nákladné vozidlá do 3,5 t.

Pri odcudzení alebo totálnej škode poisťovňa uhradí rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou. Allianz poistenie finančnej straty môžete uzatvoriť iba pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov.

Obstarávacou cenou auta je pre účely poistenia východisková hodnota nového auta rovnakého typu a výbavy k dátumu uzatvorenia zmluvy.

Podmienkou poistného plnenia z GAP poistenia je súčasné plnenie z havarijného poistenia alebo krádeže auta.

Živelná udalosť

Súčasťou Allianz PZP v balíkoch Plus, Extra a Max je aj poistenie proti živelnej udalosti. Poistenie je platné na geografickom území Európy. Kryje škody na vozidle spôsobené živelnou udalosťou. Tou môže byť povodeň, záplava, víchrica, búrlivý vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, krupobitie, úder blesku, snehová lavína a ťarcha snehu alebo ľadu.

Poistené nie sú škody spôsobené znečistením životného prostredia. Takisto nie sú poistené škody, ak na vozidle bola otvorená, rozložená alebo demontovaná časť, ktorá by zabránila vzniku škody alebo zmenšila jej následky (napríklad otvorené okná, dvere, kapota, kufor a podobne).

Vandalizmus

Allianz poistenie proti vandalizmu je súčasťou balíkov Extra a Max. Je platné na geografickom území Európy. Poistené sú škody, ktoré vznikli na poistenom vozidle následkom vandalizmu. Poistené nie sú škody, ktoré boli spôsobené v dôsledku nezodpovedného prístupu alebo hrubej nedbanlivosti oprávnenej osoby.

Poisťovňa neposkytne plnenie, ak pri škodovej udalosti nebola predložená policajná správa, respektíve udalosť nebola políciou vyšetrovaná. Poisťovňa takisto neplní v prípade poškodenia pneumatík, ak hĺbka dezénu nedosahuje legislatívne stanovené minimum (1,6 mm pre letné a 4,0 mm pre zimné pneumatiky).

Právna pomoc

Súčasťou Allianz PZP je v základnom balíku aj poistenie právnej pomoci. Poistenými sú vodič poisteného vozidla a spolucestujúce osoby pri dopravnej nehode. Poistenie platí na území Slovenskej republiky.

V rámci právnej pomoci sa poskytuje telefonická právna rada, ak dôjde pri dopravnej nehode k zadržaniu alebo odobratiu vodičského preukazu alebo vzniku škody na zdraví alebo majetku. Právna ochrana sa poskytuje aj v prípade škodovej udalosti, ako napríklad pri zrážke so zvieraťom, škode na čelnom skle a podobne. Okrem toho môžete získať základné informácie týkajúce sa náhrady škody, práv a povinností v súvislosti s dopravnou nehodou.

Allianz PZP s poistením právnej ochrany sa nevzťahuje na zastupovanie v súdnom, mimosúdnom, správnom, priestupkovom alebo trestnom konaní. Neposkytuje sa ani v prípade, ak dopravnú nehodu spôsobíte pod vplyvom alkoholu, iných návykových látok alebo bez vodičského oprávnenia. Poradenstvo sa neposkytuje ani v súvislosti s daňami, clami, poplatkami a pokutami, ani pri sporoch s poisťovňou.

Požiar alebo výbuch

Allianz poistenie proti požiaru, explózii a implózii je súčasťou balíkov krytia Plus, Extra a Max. Je platné na geografickom území Európy. Poistené sú škody vzniknuté v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie. Ak boli škody spôsobené činnosťou oprávnenej osoby alebo osoby žijúcej s ňou v spoločnej domácnosti, škody nie sú kryté.

Požiarom je oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril, vrátane pôsobenia dymu pri požiari. Explózia je prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Implózia je prudké vyrovnanie tlakov smerom dovnútra.