Allianz asistenčné služby

Allianz asistenčné služby (Allianz Assistance) poskytujú pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Poisťovňa ich poskytuje k cestovnému poisteniu ako aj k poisteniu MOJE AUTO. Asistenčné služby pre auto sa v Allianz delia na základné asistenčné služby, ktoré sú súčasťou všetkých balíkov poistenia a rozšírené asistenčné služby (pre balíky Plus, Extra a Max).

Allianz kontakt: +421 2 50 122 222.

Asistenčná služba Allianz Assistance:

Allianz základné asistenčné služby

Základné asistenčné služby sú súčasťou všetkých balíkov poistenia Allianz MOJE AUTO. Platia na geografickom území Európy vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ruska, Ukrajiny a Moldavska.

Allianz asistenčná služba sa môže využiť kedykoľvek počas platnosti poistnej zmluvy. Jedinou výnimkou je vybitie autobatérie. V tomto prípade môžete asistenčné služby využiť maximálne dvakrát počas jedného poistného obdobia.

Základné Allianz asistenčné služby ponúkajú:

 • opravu vozidla na mieste udalosti
 • odtiahnutie vozidla
 • prepravu osôb
 • poskytovanie informácií

Oprava a odtiahnutie vozidla

V prípade, že má poistené vozidlo poruchu, je poškodené alebo zničené a nie je možné ho ďalej používať v súlade so zákonom o cestnej premávke, poisťovňa:

 • ak sa dá vozidlo opraviť na mieste, zabezpečí a uhradí skutočné náklady na príchod a odchod asistenčnej služby a 1 hodinu práce
 • ak sa vozidlo na mieste opraviť nedá, zabezpečí a uhradí skutočné náklady na odtiahnutie vozidla do určeného autoservisu  alebo stráženého parkoviska a neskoršie odtiahnutie do určeného autoservisu. Súčasťou je aj úhrada nákladov na manipuláciu s vozidlom pri vyslobodzovaní, nakladaní a vykladaní.

Preprava osôb

Ak nemôžete pokračovať v ceste, poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na prepravu vodiča a spolucestujúcich osôb z miesta nehody do vzdialenosti 50 km vlakom, autobusom alebo taxíkom. Dôvodom môže byť porucha, poškodenie alebo zničenie vozidla, vandalizmus, defekt, načerpanie nesprávneho paliva, nedostatok paliva, vymknutie sa z vozidla, krádež súčasti alebo zariadenia vozidla.

Poskytovanie informácií

Súčasťou základných asistenčných služieb je aj telefonické poskytovanie informácií ohľadom podmienok na cestách, autoservisov, požičovní áut, čerpacích staníc a pneuservisov. V prípade poistnej udalosti navyše aj poskytovanie informácií ako postupovať v prípade nehody a ako vyplniť „Správu o nehode“, informácie o možnostiach opravy a poskytnutia náhradného vozidla.

Výluky zo základných asistenčných služieb

Pri základných asistenčných službách poisťovňa nekryje:

 • náklady na materiál a náhradné diely použité pri diagnostike a oprave vozidla
 • náklady na palivo, cestnú daň, technickú obhliadku v servise, prevoz kompou, clo, pokuty a penále za porušenie dopravných predpisov
 • vopred neodsúhlasené náklady s výnimkou opravy na mieste alebo odtiahnutia vozidla, pokiaľ vodič preukáže, že sa s poisťovňou nemohol skontaktovať
 • náklady vzniknuté na prepravovanom tovare a veciach
 • škody súvisiace s prekládkou a prepravou tovaru
 • stratu príjmu vodiča a prepravovaných osôb
 • škody na zdraví
 • škody vzniknuté v dôsledku zanedbanej údržby vozidla
 • estetické nedostatky, ktoré neznižujú ani neobmedzujú funkčnosť vozidla
 • škody, ktoré už boli predmetom poskytnutia asistenčných služieb
 • škody spôsobené spolucestujúcim osobám prepravovaným za úplatu

Allianz rozšírené asistenčné služby

Allianz poistenie auta ponúka v balíkoch Plus, Extra a Max okrem základných aj rozšírené asistenčné služby. Platia na geografickom území Európy vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ruska, Ukrajiny a Moldavska.

Asistenčná služba Allianz sa môže využiť kedykoľvek počas platnosti poistnej zmluvy. Výnimkami sú vybitie autobatérie a poskytnutie náhradného vozidla. V prípade vybitej batérie môžete asistenčné služby využiť maximálne dvakrát počas jedného poistného obdobia.

V rámci rozšírených asistenčných služieb Allianz poskytuje:

 • opravu vozidla na mieste
 • odtiahnutie vozidla
 • náhradné vozidlo
 • náklady na ubytovanie alebo zabezpečenie návratu do miesta bydliska
 • prepravu osôb
 • poskytovanie informácií
 • výmenu pneumatiky v prípade defektu
 • doručenie paliva
 • návrat po nájdené vozidlo
 • prepravu telesných pozostatkov
 • odstránenie zvyškov vozidla

Oprava na mieste a odtiahnutie vozidla

V prípade, že je poistené vozidlo nepojazdné následkom poruchy, poškodenia alebo zničenia, vandalizmu, defektu, načerpania nesprávneho paliva, nedostatku paliva, vymknutia sa, krádeže súčastí alebo zariadenia a nie je možné ho ďalej používať v súlade so zákonom o cestnej premávke, poisťovňa:

 • ak sa dá vozidlo opraviť na mieste, zabezpečí a uhradí skutočné náklady na príchod a odchod asistenčnej služby a 1 hodinu práce
 • ak sa vozidlo na mieste opraviť nedá, zabezpečí a uhradí skutočné náklady na odtiahnutie vozidla do určeného autoservisu, na strážené parkovisko a jeho neskoršie odtiahnutie do určeného autoservisu alebo na vami určené miesto do vzdialenosti 150 km. Súčasťou je aj úhrada nákladov na manipuláciu s vozidlom pri vyslobodzovaní, nakladaní a vykladaní.

Náhradné vozidlo

Ak nie je možné vozidlo spojazdniť v rovnaký deň (s výnimkou defektu a nedostatku paliva), poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na požičanie o triedu nižšieho náhradného vozidla, maximálne však vozidla strednej triedy.

Náklady na ubytovanie

V prípade opravy vozidla poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na ubytovanie vodiča a spolucestujúcich osôb. Ubytovanie je možné v trojhviezdičkovom hoteli, maximálne na 3 noci v cene 75 EUR / osobu / noc. Podmienkou je, že auto sa stalo nepojazdným viac ako 50 km od bydliska, doba opravy presiahne 24 hodín, odtiahnutie vozidla organizovala poisťovňa prípadne vozidlo bolo odcudzené.

Alternatívou k ubytovaniu v hoteli je za rovnakých podmienok zorganizovanie a úhrada nákladov pre návrat do miesta bydliska. Preprava môže byt vlakom, autobusom prípadne, ak je vzdialenosť väčšia ako 750 km, lietadlom.

Preprava osôb

Ak nemôžete pokračovať v ceste, poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na prepravu vodiča a spolucestujúcich osôb z miesta nehody kamkoľvek do vzdialenosti 100 km. Na prepravu môžete použiť vlak, autobus alebo taxík.

Poskytovanie informácií

Súčasťou rozšírených asistenčných služieb je aj telefonické poskytovanie informácií ohľadom podmienok na cestách, autoservisov, požičovní áut, čerpacích staníc a pneuservisov. Súčasťou je aj rezervácia leteniek alebo vlakových lístkov, rezervácie hotelov alebo konferenčných miestností a objednávky taxíka.

V prípade poistnej udalosti navyše aj poskytovanie informácií ako postupovať v prípade nehody a ako vyplniť „Správu o nehode“, informácie o možnostiach opravy a poskytnutia náhradného vozidla.

Výmena pneumatiky

V prípade defektu na jednom kolese poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na výmenu pneumatiky na mieste, pričom sa použije rezervná pneumatika, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy vozidla.

Ak budete mať defekt na viacerých kolesách, prípadne vo vozidle nemáte funkčnú náhradnú pneumatiku, poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na odtiahnutie vozidla do najbližšieho určeného servisu alebo pneuservisu, prípadne na miesto, ktoré určíte, maximálne však do vzdialenosti 150 km.

Doručenie paliva

Ak sa vám v priebehu jazdy minie palivo, poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na doručenie paliva v množstve dostatočnom na dojazd k najbližšej čerpacej stanici. Náklady na samotné palivo hradí poistená osoba.

Návrat po nájdené vozidlo

Ak sa po krádeži vaše vozidlo nájde, poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na vašu cestu vlakom alebo autobusom. Ak je vzdialenosť väčšia ako 750 km, na cestu môžete použiť lietadlo.

Preprava telesných pozostatkov

Ak následkom dopravnej nehody zomrie vodič alebo spolucestujúca osoba, poisťovňa zorganizuje a uhradí náklady na prepravu telesných pozostatkov do zvolenej pohrebnej služby na Slovensku.

Odstránenie zvyškov vozidla

Ak nastane na vozidle totálna škoda, či už poškodením, zničením alebo vandalizmom, poisťovňa poskytne plnenie za náklady na odstránenie zvyškov vozidla do výšky 125 EUR.

Výluky z rozšírených asistenčných služieb

Pri rozšírených asistenčných službách poisťovňa nekryje:

 • náklady na materiál a náhradné diely použité pri diagnostike a oprave vozidla
 • náklady na palivo, cestnú daň, technickú obhliadku v servise, prevoz kompou, clo, pokuty a penále za porušenie dopravných predpisov
 • vopred neodsúhlasené náklady s výnimkou opravy na mieste alebo odtiahnutia vozidla, pokiaľ vodič preukáže, že sa s poisťovňou nemohol skontaktovať
 • náklady na zakúpenie respektíve výmenu kľúča alebo iného zariadenia na štartovanie alebo odomykanie vozidla
 • náklady na zakúpenie nových pneumatík a bezpečnostných pásov
 • hotelové náklady okrem nákladov na ubytovanie
 • náklady vzniknuté na prepravovanom tovare a veciach
 • škody súvisiace s prekládkou a prepravou tovaru
 • stratu príjmu vodiča a prepravovaných osôb
 • škody na zdraví
 • škody vzniknuté v dôsledku zanedbanej údržby vozidla
 • estetické nedostatky, ktoré neznižujú ani neobmedzujú funkčnosť vozidla
 • škody, ktoré už boli predmetom poskytnutia asistenčných služieb
 • škody spôsobené spolucestujúcich osobám prepravovaným za úplatu

Allianz asistenčné služby pri cestovnom poistení

Allianz cestovné poistenie je automaticky ponúkané spolu so základnými asistenčnými službami. V prípade záujmu si môžete vaše poistenie rozšíriť aj o doplnkové asistenčné služby. Základné asistenčné služby sa vzťahujú k poisteniu liečebných nákladov. Doplnkové asistenčné služby sa navyše vzťahujú aj k poisteniu batožiny a poisteniu zodpovednosti za škodu.

Allianz základné asistenčné služby

K poisteniu liečebných nákladov sú pri cestovnom poistení Allianz ponúkané v prípade poistnej udalosti nasledovné služby:

 • poskytnutie rady, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa obrátiť
 • zabezpečenie ošetrenia, vyšetrenia a liečby lekárom
 • zaslanie nevyhnutných liekov nedostupných na mieste
 • vyslanie lekára alebo zdravotnej sestry na ošetrenie alebo vykonanie lekársky predpísaných zdravotných úkonov
 • výber zdravotníckeho zariadenia v prípade hospitalizácie a prevoz do zariadenia
 • priebežné informovanie o zdravotnom stave a kontrola spôsobu a priebehu liečby
 • repatriácia, ak to zdravotný stav umožňuje
 • informovanie blízkej osoby alebo osoby v rodinnom pomere
 • tlmočenie personálu zdravotníckeho zariadenia
 • repatriácia telesných pozostatkov v prípade smrti

Allianz doplnkové asistenčné služby

Poistenie doplnkových asistenčných služieb rozširuje pomoc asistenčnej služby na cestách v zahraničí. Poistnou udalosťou môže byť aj:

 • priestupkové, trestné alebo občianskoprávne konanie (limit 1 200 EUR)
 • strata osobných dokladov, cestovných dokladov, platobných kariet (limit 335 EUR)
 • zmena cesty následkom mimoriadnych okolností
 • predčasný návrat do SR z dôvodu hospitalizácie alebo smrti blízkej osoby, vzniku značnej škody na majetku živelnou udalosťou alebo trestným činom
 • predčasný návrat do SR z dôvodu živelnej udalosti, epidémie alebo pandémie v mieste pobytu
 • vznik značnej škody na majetku živelnou udalosťou alebo trestným činom (limit 170 EUR)
 • prerušenie pracovnej cesty v prípade hospitalizácie, repatriácie alebo smrti
 • oneskorené dodanie batožiny (70 EUR pri meškaní 24 hodín, 140 EUR pri meškaní 48 hodín)

Doplnkové asistenčné služby sa nevzťahujú na právnu pomoc v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla a s výkonom povolania alebo podnikateľskej činnosti. Právna pomoc sa neposkytuje ani pri obvinení z držby, užívania alebo obchodovanie s omamnými alebo psychotropnými látkami, drogami, zbraňami. Doplnkové asistenčné služby sa nevťahujú na zloženie peňažnej záruky.