Uniqa Komfort

Uniqa Komfort je jedným zo štyroch balíkov, ktoré ponúka Uniqa cestovné poistenie. Ak si na zahraničných cestách vystačíte s poistením liečebných nákladov, je pre vás určený základný balík Basic. Vyšší balík Plus rozširuje krytie rizík aj o poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Uniqa Komfort ponúka vyššie limity krytia a navyše je jeho súčasťou aj poistenie storna. Ak chcete vaše cestovné poistenie, či už jednorazové alebo celoročné, rozšíriť aj o tento druh poistenia, je pre vás určený balík Komfort, prípadne najvyšší balík poisťovne, Extra.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre osoby do 70 rokov ako jednorazové na 1 až 365 dní alebo celoročné s viacerými cestami počas roka, pričom ich dĺžka je obmedzená. Územná platnosť poistenia je celý svet, pri jednorazovom si môžete vybrať aj platnosť pre Európu. Uniqa ročné cestovné poistenie kryje v rámci Európy prvých 90 dní cesty, v rámci sveta prvých 45 dní. Pre 2 dospelé osoby a ich 1 až 4 deti do 18 rokov je určené rodinné poistenie so zľavou.

Čo je súčasťou poistenia

Základom cestovného poistenia Uniqa Komfort je poistenie liečebných nákladov s limitom 250 000 EUR. Čiastkové limity sú napríklad pre zubné ošetrenie (500 EUR), návštevu blízkej osoby pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní, opatrovníka alebo rodiča pri hospitalizácii dieťaťa. Poistná suma pri nákladoch v dôsledku terorizmu je 50 000 EUR, pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení 20 000 EUR. Súčasťou je aj denná dávka počas hospitalizácie (18 EUR na deň, max. 14 dní).

Poistenie úrazu kryje trvalé následky od 50 % trvalého poškodenia do výšky 17 000 EUR. Smrť v dôsledku úrazu je krytá do rovnakej sumy. Poistenie zodpovednosti kryje náhodné a neúmyselné škody spôsobené niekomu inému na zdraví a majetku do výšky 200 000 EUR.

Poistenie batožiny (vrátane cestovných dokladov) sa uzatvára pre prípad jej poškodenia, zničenia alebo straty. Celkový limit poistného krytia je 1 000 EUR (cestovné doklady 340 EUR), vybrané veci sú kryté v polovičnej výške. Súčasťou poistenia je aj úhrada nákladov na nevyhnutné hygienické potreby a veci osobnej potreby pri oneskorenom dodaní batožiny (150 EUR).

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
liečebné náklady 250 000 250 000 250 000 250 000
trvalé následky /smrť následkom úrazu 10 000 17 000 35 000
škody na zdraví / majetku 200 000 200 000 200 000
batožina (jednotlivec / rodina) 700 / 1 400 1 000 / 2 000 1 500 / 3 000

Súčasťou Uniqa Komfort je aj poistenie právnej ochrany (2 000 EUR resp. 1 800 EUR návratná záloha pre advokáta alebo na kauciu), poistenie zmeškania verejného dopravného prostriedku (50 EUR resp. 80 EUR pri rodinnom poistení) a poistenie oneskoreného návratu zo zahraničia (50 EUR resp. 80 EUR pri rodinnom poistení).

Uniqa poistenie storna je v balíku Komfort okrem vybraných dôvodov so spoluúčasťou 15 %. Maximálna výška poistného plnenia je pri krátkodobom poistení 2 000 EUR pri vycestovaní v rámci Európy a 1 000 EUR pre celý svet. V ročnom poistení je krytie pri individuálnej zmluve 1 000 EUR, pri rodinnom poistení 2 000 EUR. Súčasťou je aj poistenie prerušenia cesty.

Koľko stojí Uniqa Komfort

Poistenie má rovnaké sadzby poistného pre deti aj dospelých. Balík nie je možné uzatvoriť pre seniorov nad 70 rokov. V rámci Európy si za deň poistenia zaplatíte 2,49 EUR, pri územnej platnosti celý svet 3,80 EUR.

Ročné poistenie Uniqa Komfort vás vyjde na 78 EUR, rodinné poistenie pre 2 dospelých a ich 1 až 4 deti do 18 rokov na 150 EUR.

dieťa dospelý senior
(v EUR) na deň ročne na deň ročne na deň ročne
Európa 2,49 78,00 2,49 78,00
svet 3,80 78,00 3,80 78,00