Uniqa poistenie storna

Uniqa poistenie storna je vhodným doplnkom najmä v prípade, ak si cestovné poistenie uzatvárate v predstihu pred odchodom do zahraničia a nechcete riskovať stratu finančných prostriedkov, ak by ste vycestovať náhodou nemohli.

Pri zrušení zájazdu alebo ubytovania, vrátení letenky, cestovného lístka a podobne, budete väčšinou musieť platiť stornovacie poplatky prípadne iné náklady súvisiace so zmenou cestovnej služby.

Uniqa cestovné poistenie poskytuje poistenie storno poplatkov v rámci dvoch preddefinovaných balíkov – Komfort a Extra. Súčasťou je aj poistenie prerušenia cesty. Poistná suma je rozdielna pri krátkodobom a ročnom poistení.

Poistenie storna musíte v Uniqa uzatvoriť najneskôr nasledujúci deň po zaplatení (aj prvej splátky) alebo záväznej rezervácii cestovnej služby. V opačnom prípade začne poistenie platiť až 15. deň po uzatvorení zmluvy.

Limity poistného plnenia

Limity poistenia sú rozdielne pri krátkodobom a ročnom poistení ako aj v jednotlivých balíkoch poistenia. Balík Extra je navyše oproti balíku Komfort bez spoluúčasti. V balíku Komfort je spoluúčasť na poistnom plnení vo výške 15 %, čo však neplatí pri stornovaní cestovnej služby z dôvodu úmrtia poistenej osoby, hospitalizácie v dôsledku choroby alebo úrazu trvajúcej minimálne 3 dni a prekrývajúcej sa so začiatkom cesty a živelnej pohromy, násilia alebo terorizmu v cieľovej destinácii na základe oficiálneho vyhlásenia Ministerstva zahraničných vecí.

Balík Komfort má maximálnu výšku poistného plnenia pri krátkodobom poistení 2 000 EUR pri vycestovaní v rámci Európy a 1 000 EUR pre celý svet. V ročnom poistení je krytie pri individuálnej zmluve 1 000 EUR, pri rodinnom poistení 2 000 EUR. Balík Extra kryje krátkodobé poistenie na 4 000 EUR resp. 1 000 EUR a ročné na 1 500 EUR resp. 3 000 EUR.

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
jednorazové poistenie – Európa 2 000 4 000
jednorazové poistenie – svet 1 000 1 000
ročné poistenie – jednotlivec 1 000 1 500
ročné poistenie – rodina 2 000 3 000
spoluúčasť 15 % 0 %

Pri krátkodobom cestovnom poistení si môžete poistné sumy v obidvoch balíkoch navýšiť, pričom za každých 1 000 EUR nad uvedené poistné sumy doplatíte 35 EUR.

Dôvody storna

Dôvodom zrušenia plánovanej cesty môže byť napríklad:

 • úmrtie, náhle ochorenie alebo úraz (s pripútaním na lôžko a vyžadujúce opateru) poistenej osoby, blízkej osoby alebo rodinného príslušníka
 • akútne zhoršenie chronického ochorenia
 • majetková škoda v dôsledku živelnej udalosti
 • trestný čin tretej osoby
 • výpoveď zo strany zamestnávateľa
 • neznášanlivosť očkovania
 • žiadosť o rozvod v lehote kratšej ako 60 dní pred začiatkom cesty
 • súdne predvolanie
 • neúspešná maturitná alebo záverečná skúška v prípade, ak je nutná účasť na náhradnom termíne
 • poškodenie alebo odcudzenie vlastného motorového vozidla určeného na cestu
 • dopravná nehoda vlastného motorového vozidla pri ceste do cieľového miesta

Čo Uniqa poistenie storna nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia. Uniqa poistenie storna nekryje zrušenie cesty napríklad z dôvodu:

 • úmyselnej udalosti vedúcej k stornovaniu služby alebo hrubou nedbanlivosťou
 • predvídateľnej poistnej udalosti
 • chronických a už existujúcich chorôb okrem nepredvídateľného opätovného zhoršenia zdravotného stavu
 • psychických chorôb okrem prvého výskytu a nutnosti hospitalizácie
 • komplikácií v tehotenstve, ak tehotenstvo bolo v čase uzatvárania zmluvy známe okrem komplikácií vyžadujúcich hospitalizáciu alebo kľudový režim na lôžku nariadený lekárom
 • samovraždy alebo pokusu o ňu
 • srdcového ochorenia, nádorového ochorenia, mozgovej porážky, diabetes typu I., epilepsie, sklerózy multiplex, ak si vyžadovali v posledných 9 mesiacoch hospitalizáciu
 • nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • vzniku úrazu alebo ochorenia požívaním alkoholu, drog, omamných látok a liekov
 • dialýzy
 • zrušenia alebo presunu letu, úpadku leteckej alebo dopravnej spoločnosti