Pillow poistenie auta

Pillow poisťovňa vám v rámci jednej zmluvy ponúka krytie až 10 rôznych situácií, v ktorých sa so svojím vozidlom môžete ocitnúť. Pillow poistenie neponúka vopred nadefinované balíčky, uzatvoriť si môžete ktorúkoľvek zložku samostatne. Žiadna nie je povinná, avšak niektoré sú na seba naviazané.

Vybrať si môžete z Pillow PZP, asistenčných služieb, krytia dopravnej nehody, vandalizmu, zrážky so zverou, skiel, prírodnej udalosti, krádeže vozidla, úrazu vodiča alebo batožiny. PZP si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke.

Pre nové vozidlá do 6 mesiacov od prvej registrácie si môžete na dobu 3 rokov uzatvoriť poistenie finančnej straty GAP. Pillow poisťovňa uvedené poistenie ponúka ku všetkým poisteniam pre prípad poškodenia vlastného vozidla (dopravná nehoda, zrážka so zverou, prírodná udalosť, krádež, vandalizmus).

V prípade, ak si vyberiete ako súčasť svojho poistenia Pillow PZP, povinné sú aj asistenčné služby. Pri výbere krytia dopravnej nehody je povinnou zložkou aj krytie zrážky so zverou. Všetky ostatné zložky môžete uzatvoriť aj samostatne.

Pillow poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou na pevnú sumu 150, 300 alebo 600 EUR. Vybrané poistenia sa uzatvárajú bez spoluúčasti.

Koľko zaplatím za Pillow poistenie auta?

Cena za Pillow poistenie závisí od typu vozidla a jeho použitia, ročného nájazdu kilometrov, výberu prípadného miesta opravy (autorizovaný servis alebo len zmluvné servisy poisťovne), veku a bezškodového priebehu držiteľa auta ako aj napríklad od toho, či je vozidlo garážované alebo nie.

Pri uzatváraní poistenia určíte, koľko kilometrov ročne najazdíte s intervalom +/- 5OO km (pre osobné vozidlá minimálne 5 000 km, maximálne 25 000 km – za menej kilometrov sa poistné nevracia, za viac kilometrov sa nedopláca). Po roku vám Pillow poisťovňa z už zaplateného poistného vráti (ak najazdíte menej), alebo doplatíte za navyše prejazdené kilometre.

Čo mám poistené?

Pillow poistenie auta kryje vozidlo vrátane štandardnej výbavy. Dodatočne nainštalovaná výbava je súčasťou poistenia v prípade, ak je pevne spojená s vozidlom, je zachytená na fotodokumentácii zhotovenej pri uzatváraní poistenia a jej celková obstarávacia hodnota v novej cene neprevyšuje 4 000 EUR.

Poisťovňa Pillow nekryje škody na pohonných hmotách, následné škody (napr. ušlý zárobok, nemožnosť používať vozidlo), vedľajšie náklady alebo náklady súvisiace s výmenou nepoškodených častí vozidla.

Platnosť Pillow poistenia

Pillow poistenie auta sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Návrh poistnej zmluvy platí až do 7 dní po navrhovanom začiatku poistenia. Poistná zmluva vznikne zaplatením prvej splátky v uvedenom termíne.

Poistenie platí na geografickom území Európy a Turecka s výnimkou Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Kazachstanu, Kosova, Moldavska a Ruska.

Poistenie pre krytie poškodenia vlastného vozidla vyžaduje obhliadku, ktorú si vykonáte sami prostredníctvom na to určenej mobilnej aplikácie. Do vykonania fotoobhliadky je spoluúčasť vo výške 90 %.

Pillow poistenie môžete ukončiť výpoveďou:

 • do 14 kalendárnych dní pri uzatvorení zmluvy cez internet alebo telefón
 • 2 týždne pred dátumom výročia zmluvy s výpovednou lehotou ku koncu poistného obdobia
 • do 2 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy s osemdňovou výpovednou lehotou
 • do 1 mesiaca od nahlásenia poistnej udalosti s mesačnou výpovednou lehotou

Zložky Pillow poistenia

Pillow PZP

Pillow PZP vás chráni v prípade, ak niekomu inému svojím vozidlom spôsobíte škodu na zdraví alebo majetku. Pri Pillow PZP si môžete vybrať z troch kombinácií limitov poistného krytia. Základný kryje škody na zdraví do výšky 6,5 mil. EUR a škody na majetku do výšky 1,3 mil. EUR. Vyšší limit kryje uvedené škody do výšky 8 a 5 mil. EUR a najvyšší všetky škody do výšky 10 mil. EUR. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Spolu s Pillow PZP si uzatvárate aj Pillow asistenčné služby. Poistenie si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov v online kalkulačke priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie jednotlivých poisťovní na jednom mieste.

Dopravná nehoda

Poistenie dopravnej nehody je vhodné pri situáciách, kedy spôsobíte vlastnou chybou škodu na poistenom vozidle. Pillow poisťovňa kryje poškodenie auta v dôsledku zrážky, nárazu alebo havárie. Pillow poistenie auta kryje aj neúmyselnú škodu chemickým poškodením laku ako aj škodu spôsobenú pádom predmetu na poistené auto.

Krádež

V rámci poistenia krádeže vozidla kryje Pillow poisťovňa škody na poistenom aute v prípade krádeže celého vozidla, poškodenia v čase, keď je políciou evidované ako ukradnuté alebo bolo neoprávnene používané.

Prírodná udalosť

Pillow poistenie auta môže kryť aj škody spôsobené prírodnou udalosťou, ako napríklad náhodným pádom alebo zosuvom skál alebo zemín, zemetrasením, víchricou vrátane orkánu a tornáda, krupobitím, požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, povodňou, záplavou, vodou z vodovodných zariadení, zosuvom snehu, ľadu, ťarchou snehu alebo námrazy, pádom stožiara, stĺpa alebo stromu.

Zver

Pillow poistenie vám vďaka poisteniu stretu so zvieraťom uhradí škodu vzniknutú na idúcom ako aj zaparkovanom vozidle. Kryje aj napríklad prehryzenie káblov v priestore motora hlodavcom. Poisťovňa Pillow nekryje nepriame škody (napríklad keď strhnete vozidlo, aby ste sa vyhli zrážke).

Sklo

Poistenie skiel kryje všetky výhľadové sklá vozidla – predné, bočné, zadné, ako aj panoramatickú strechu a strešné okno. Súčasťou je aj poistenie spätných zrkadiel. Uzatvára sa bez limitu. Pillow poisťovňa nekryje škody na veciach so sklom spojeným (ochranné fólie, diaľničné známky a podobne) a dodatočné úpravy skiel.

Vandalizmus

Poistenie kryje škody na zaparkovanom vozidle pre prípad úmyselného poškodenia cudzou osobou ako aj škody, ak časť vozidla niekto ukradne alebo ho poškodí pri pokuse o krádež.

Batožina

Pillow poistenia auta v rámci poistenia batožiny kryje poškodenie alebo zničenie batožiny, detských sedačiek alebo vecí osobnej potreby prepravovaných v aute alebo strešnom boxe pri dopravnej nehode, zrážke so zverou, prírodnou udalosťou, krádežou, lúpežou alebo vandalizmom. Poistená je aj športová výbava prepravovaná na uzamknutom nosiči pripevnenom k streche, zadným dverám alebo ťažnému zariadeniu.

V prípade krádeže sa poistenie nevzťahuje na elektroniku, optické prístroje, veci slúžiace na výkon povolania alebo podnikania a športovú výbavu, ak ste ich nechali v aute, strešnom boxe alebo nosičoch cez noc mimo strážené parkovisko. Poisťovňa Pillow nekryje ani veci, ktoré sú počas jazdy nesprávne uložené alebo upevnené.

Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 750 alebo 1 500 EUR so spoluúčasťou 10 %. Veci sú poistené na časovú cenu (cena zohľadňujúca vek a opotrebenie veci).

Pillow poistenie batožiny nekryje škody na:

 • peniazoch, dokladoch, cennostiach, letenkách
 • veciach umeleckej a historickej hodnoty
 • zásobách a veciach určených na následný predaj
 • nehmotnom majetku (napríklad záznamy na zvukových a dátových nosičoch)
 • zbraniach a ich súčastiach, strelive
 • živých zvieratách

Úraz

Pillow poistenie auta môžete rozšíriť aj o úraz vodiča pre prípad trvalých následkov, smrti alebo jeho hospitalizácie. Poistenie je bez spoluúčasti a uzatvoriť ho môžete v dvoch variantoch.

Poistná suma pre trvalé následky aj smrť v dôsledku úrazu je vo výške 20 000 EUR. Pri hospitalizácii vodiča je denná čiastka odškodného vo výške 20 EUR, maximálne po dobu 1 roka.

Súčasťou poistenia je aj prípad smrti oboch rodičov v dôsledku úrazu po dopravnej nehode. Uzatvoriť sa dá aj samostatne, bez poistenia vodiča pre prípad smrti, trvalých následkov a hospitalizácie. V prípade poistnej udalosti vypláca Pillow poisťovňa deťom do veku 25 rokov mesačnú čiastku 400 EUR.

Pillow asistenčné služby

Pillow asistenčné služby sú poskytované v prípade, ak je vaše vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na jazdu následkom dopravnej nehody, zrážky so zvieraťom, prírodnej udalosti, vandalizmu alebo poruchy. K dispozícii ich máte aj v prípade, ak dôjde ku krádeži poisteného auta.

Poisťovňa Pillow ponúka 4 varianty asistenčných služieb (50 km v SR pri nehode, 50 km v SR, Optimálne v SR a EÚ a Neobmedzene v SR a EÚ). Líšia sa rozsahom asistenčných služieb ako aj limitmi. Základný variant (50 km v SR pri nehode) neobsahuje asistenciu pri poruche auta. Poruchou je akákoľvek náhodná mechanická, elektrická alebo elektronická závada vrátane chybnej obsluhy, došlého paliva, vybitej batérie, defektu, zlomeného kľúča a podobne.

Pillow asistencia pre auto aj posádku

Pillow asistenčné služby máte k dispozícii jednak pre vaše auto ako aj pre posádku vozidla. Pillow poistenie pre nepojazdné vozidlo, v závislosti od variantu asistenčných služieb, zahŕňa:

 • opravu na mieste (náklady na príchod asistencie a prácu mechanika)
 • vyprostenie a naloženie na odťahové vozidlo
 • odťah vozidla, ak nie je možná oprava na mieste
 • dopravu vozidla zo zahraničia pri oprave dlhšej ako 5 dní
 • dopravu vodiča do servisu
 • úschovu vozidla
 • likvidáciu vraku v zahraničí

Pillow poistenie auta v rámci asistencie pre posádku vozidla pri krádeži alebo dĺžke opravy viac ako 1 deň ponúka:

 • náhradnú dopravu do cieľa cesty alebo miesta bydliska
 • ubytovanie posádky
 • náhradné vozidlo
50 km v SR pri nehode 50 km
v SR
Optimálne
v SR a EÚ
Neobmedzene
v SR a EÚ
nárok na asistenciu aj pri poruche nie áno áno áno
oprava na mieste organizácia 1 hod 1 hod 1 hod
vyprostenie a naloženie bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu
odťah vozidla v SR pri nehode 50 km 50 km bez limitu bez limitu
odťah vozidla v SR pri poruche organizácia 50 km najbližší servis bez limitu
odťah vozidla v zahraničí organizácia organizácia najbližší servis najbližší servis
doprava vozidla zo zahraničia bez limitu
doprava vodiča do servisu bez limitu (iba v SR) bez limitu
úschova vozidla 10 dní 10 dní 10 dní 10 dní
likvidácia vraku v zahraničí bez limitu
náhradná doprava bez limitu bez limitu
ubytovanie posádky 2 noci 5 nocí
náhradné vozidlo 2 dni 5 dní
náhradné vozidlo pri krádeži (navyše) + 10 dní + 10 dní + 10 dní + 10 dní