NovinkyMajetok

Požiare počas vykurovacej sezóny sú častejšie

6. októbra 2022

Zdroj: Uniqa

Požiare počas vykurovacej sezóny sú častejšie ako inokedy. Myslite preto na to, aby komíny a vykurovacie telesá boli v poriadku a nezabudnite na ich revíziu. V prípade poistnej udalosti bude poisťovňa potrebovať doklad o kontrole. Najviac škôd následkom požiaru je každoročne hlásených práve počas vykurovacej sezóny. A vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu a sklon k alternatívam nezabudnite skontrolovať, či máte poistenú fotovoltaiku alebo tepelné čerpadlo.

Slovenskí hasiči uvádzajú, že počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny bola najčastejšou príčinou požiarov nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, jeho inštalácia, nevhodná konštrukcia, umiestnenie horľavých látok v blízkosti vykurovacích telies, technická porucha v komíne a nesprávna údržba vykurovacích telies, dymovodov a komínov. Priama škoda predstavovala sumu 500 000 eur, čo je však horšie, usmrtená bola jedna osoba a 9 osôb sa zranilo.

Odborníci predpokladajú, že v dôsledku aktuálnej medzinárodnej energetickej krízy sa nepriaznivá situácia bude naďalej zhoršovať. Ľudia budú čoraz viac používať na vykurovanie čerstvé drevo, ako aj rôzne odpady, ktoré „dom dal“. Dá sa preto očakávať, že počet požiarov z vykurovacích telies sa nezníži.

Požiar môže spôsobiť aj zanedbaný technický stav vykurovacích telies

Neodborné inštalácie krbov či piecok, zanedbaná revízia a čistenie komínov, nevhodné umiestnenie vykurovacích zariadení v blízkosti nedostatočne tepelne odolných materiálov, poruchy elektronických zariadení (nabíjačky mobilov, napájacie zdroje notebookov), elektroinštalácií a elektrospotrebičov (najčastejšie chladničky) či ponechanie otvoreného ohňa bez dozoru (horiace sviečky) – to sú najčastejšie dôvody vzniku požiaru v domácnostiach, ktoré eviduje UNIQA na základe hlásení klientov. Značnú časť z toho tvorí práve zanedbaný technický stav komínov, dymovodov či kotlov. V takýchto prípadoch vedia byť škody naozaj rozsiahle. Majiteľom nehnuteľností preto odporúčame, aby dodržiavali lehoty kontrol komínov a vykurovacích telies podľa platných predpisov a zabezpečili si ich revíziu/čistenie najneskôr pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Škody následkom požiaru sú súčasťou poistenia majetku, ktoré by mal mať uzatvorené každý majiteľ domu či bytu. Toto poistenie už v základnom krytí hradí škody spôsobené komplexným živlom, kde patrí aj požiar. Dôležité je však poistiť si majetok komplexne – teda nehnuteľnosť aj domácnosť. Často sa stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, ale na poistenie domácnosti zabudnú. V prípade napr. škody spôsobenej požiarom potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče.

Pokiaľ by bol príčinou požiaru zlý stav vykurovacích telies, poisťovňa bude požadovať od klienta doklad o revízii/čistení komína či pravidelných servisných prehliadok kotla. Majitelia nehnuteľností majú povinnosť udržiavať ich v dobrom technickom stave a v zmysle vyhlášok musia mať platné revízie stavebných prvkov ako sú komín, elektrina, či plyn ako aj pravidelné servisné prehliadky vykurovacích zariadení (napr. kotla). Neznamená to však automaticky, že ak doklad o servisnej prehliadke nemáte, poisťovňa Vám škody nepreplatí. Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdi.

Fotovoltaické panely na obytných budovách

Tieto zariadenia sú už roky súčasťou poistnej ochrany UNIQA. Poistené nebezpečenstvá sú identické s tými, ktoré sú dohodnuté pre hlavnú budovu (väčšinou rodinný dom): požiar, búrka, krupobitie, povodeň plus riziko prepätia a technického zlyhania. Z pohľadu UNIQA sú fotovoltaické panely konštrukčnou súčasťou budovy. Pri vyjednávaní nie je potrebné uvádzať, že sú nainštalované, je len potrebné primerane zahrnúť ich hodnotu do poistnej sumy. Ak sa teraz technológia dokončuje, musí sa zvýšiť aj poistná suma. Zo skúseností je to zvyčajne niekoľko desiatok tisíc eur.

Tepelné čerpadlá

Postup poistenia je podobný ako pri fotovoltaike. V prípade, že je tepelné čerpadlo hneď vedľa bytového domu, odporúča sa zvýšiť poistnú sumu hlavnej budovy o hodnotu čerpadla. Ak je čerpadlo umiestnené ďalej na pozemku, bude podliehať ochrannému limitu výkonu pre sekundárne stavby. Ak ide o drahšiu technológiu, kde by stanovený limit nestačil, odporúčame čerpadlo poistiť ako samostatnú vedľajšiu budovu so špecifickou hodnotou, aby bolo chránené na 100 % svojej ceny.

Asistenčná služba môže operatívne pomôcť v prípade vady

Súčasné riešenie poistenia bývania špecificky zohľadňuje zdroje tepla. Uniqa asistenčné služby môžu byť pri poistení využité na pomoc odborníkov tak v prípade nehody, ako aj v prípade vady spotrebiča formou predĺženého záručného poistenia, pokiaľ zdroj tepla nie je starší ako 10 rokov od kúpy. To platí pre kotly, ohrievače, tepelné čerpadlá alebo klimatizácie.

Čo ak požiar poškodí dom či byt suseda

V prípade, že sa požiar rozšíri aj na susedné byty či domy, ich majitelia si môžu škodu nárokovať u majiteľa nehnuteľnosti, kde požiar vznikol. V prípade, že ten má pripoistenú aj zodpovednosť za škodu, náklady za škodu na byte či dome suseda sa uhradia z jeho poistky. Poisťovňa v takomto prípade posudzuje, či je vlastník nehnuteľnosti za vzniknutú škodu zodpovedný. Ak sa preukáže jeho zodpovednosť a má uzatvorené poistenie, škody spôsobené tretím osobám požiarom, ktorý sa rozšíril z nehnuteľnosti poisteného, je možné hradiť z jeho poistenia. Samozrejme, je nevyhnutné, aby sa preskúmala príčina vzniku požiaru. V prípade, ak požiar vznikol z okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť poisteného, osoby, ktorým požiar zničil majetok, si náhradu škody musia uplatniť z vlastného majetkového poistenia.