Kooperativa cestovné poistenie

Kooperativa cestovné poistenie Marco Polo ponúka vo všetkých verziách krytie liečebných nákladov, poistenie právnej ochrany a asistenčné služby. Na výber máte tri rôzne balíky poistenia. Ak máte záujem iba o liečebné náklady, postačuje vám základný balík Prima s krytím do výšky 100 000 EUR.

V prípade, že pri ceste do zahraničia potrebujete krytie ďalších rizík, sú pre vás určené balíky Optimum a Excelent. Okrem základného krytia obsahujú aj poistenie úrazu a batožiny. Poistenie zodpovednosti je súčasťou balíka Excelent, v ostatných je za príplatok. Excelent má navyše pre všetky zložky poistenia aj vyššie limity poistného krytia.

Ku všetkým trom balíkom si môžete prikúpiť aj ďalšie doplnkové pripoistenia – rizikové športy, manuálnu prácu, asistenciu k nepojazdnému vozidlu a storno.

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

Limity poistného plnenia pre Kooperativa cestovné poistenie

(v EUR) Prima Optimum Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 300 000
právna pomoc 12 000 12 000 12 000
trvalé následky úrazu 10 000 20 000
smrť následkom úrazu 5 000 10 000
škoda na zdraví 150 000
batožina 1 000 1 500

Platnosť poistenia

Kooperativa cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako jednorazové (na 1-365 dní) alebo ročné s opakovanými výjazdmi do zahraničia. Osoby staršie ako 70 rokov môžete poistiť maximálne na 30 dní.

Poistenie je potrebné uzatvoriť ešte v čase, keď sa nachádzate na území Slovenska, v opačnom prípade začína platiť až od 5. dňa po dni uzatvorenia zmluvy. To neplatí v prípade, ak nová zmluva bezprostredne nadväzuje na existujúce poistenie. Kooperativa cestovné poistenie môžete v prípade potreby predĺžiť maximálne o 30 dní. Predĺženie je možné najneskôr 1 deň pred koncom platnosti pôvodnej zmluvy.

Pri jednorazovom poistení si môžete vybrať platnosť pre územie Európy (vrátane Azorských ostrovov, Baleárskych ostrovov, Cypru, Egyptu, Kanárskych ostrovov, Madeiry, Malty, Maroka, Tunisu, Turecka) alebo celého sveta. Kooperativa ročné cestovné poistenie platí automaticky pre územie celého sveta (s výnimkou Slovenskej republiky). V závislosti od zvoleného balíka máte poistených prvých 45, 60 alebo 90 dní cesty.

Poistenie začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia. Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzatvárania zmluvy, Kooperativa cestovné poistenie platí od hodiny uvedenej v návrhu poistnej zmluvy, najskôr však 3 hodiny od uzatvorenia a zaplatenia poistného.

Poistenie storna je potrebné uzatvoriť najneskôr 2 pracovné dni po dni záväzného objednania cestovnej služby.

Poistné sa považuje za uhradené jeho pripísaním na účet poisťovne. Zaplatené musí byť pred dňom začiatku poistenia, najneskôr do 15 dní po uzatvorení poistnej zmluvy.

Kooperativa poistenie liečebných nákladov

Kooperativa cestovné poistenie kryje účelne vynaložené náklady na nevyhnutné a neodkladné ošetrenie v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu prípadne náklady v súvislosti so smrťou.

Výška krytia liečebných nákladov závisí od zvoleného balíka poistenia. Základný balík Prima ich kryje do výšky 100 000 EUR, balík Optimum do 200 000 EUR a najvyšší balík Excelent do 300 000 EUR. Niektoré náklady môžu mať čiastkové limity krytia ako napríklad akútne zubné ošetrenie, náhradné dioptrické okuliare, repatriácia, návšteva chorého, preprava dieťaťa ako aj krytie v prípade teroristického útoku.

Súčasťou poistenia liečebných nákladov je aj poistenie záchrannej činnosti, vo všetkých troch balíkoch zhodne do výšky 20 000 EUR.

(v EUR) Prima Optimum Excelent
liečebné náklady 100 000 200 000 300 000
akútne zubné ošetrenie 300 400 500
náhradné dioptrické okuliare 150 200 250
náklady záchrannej služby 20 000 20 000 20 000
repatriácia telesných pozostatkov 10 000 10 000 10 000
náklady v prípade teroristického útoku 30 000 40 000 50 000
návšteva chorého (ubytovanie max. 4 noci a preprava) 50 / noc 80 / noc 100 / noc
preprava dieťaťa do 15 rokov 1 000 1 500 2 000
predĺženie pobytu po hospitalizácii (max. 4 noci) 50 / noc 80 / noc 100 / noc
predčasný návrat (organizácia a cestovné náklady do) 300 / os. 500 / os. 700 / os.
zastúpenie pri služobnej ceste 1 000 1 000

Rozsah krytia

Kooperativa cestovné poistenie v rámci poistenia liečebných nákladov kryje náklady na:

 • prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a späť do miesta pobytu
 • nevyhnutné lekárske úkony v dôsledku akútneho ochorenia alebo úrazu vrátane predpísaných liekov
 • hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení
 • prevoz do iného zdravotníckeho zariadenia, ak je to nevyhnutné
 • akútne zubné ošetrenie na zmiernenie bolesti
 • zapožičanie umelých končatín, invalidných vozíkov, barlí a iných zdravotníckych prístrojov a pomôcok
 • lekárom predpísané náhradné dioptrické okuliare ak k ich poškodeniu došlo pri úraze
 • ošetrenie pri komplikáciách do 24. týždňa tehotenstva okrem rizikového tehotenstva
 • repatriáciu, dopravu sprevádzajúcej osoby pri repatriácii
 • návštevu chorého pri hospitalizácii dlhšej ako 10 dní (dopravu a ubytovanie maximálne na 4 noci)
 • prepravu dieťaťa do 15 rokov bez dozoru a dopravu pre sprevádzajúcu osobu (z dôvodu choroby, úrazu alebo smrti spolucestujúcej dospelej osoby)
 • predĺženie pobytu po hospitalizácii maximálne o 4 noci pre poisteného a jedného rodinného príslušníka v prípade, ak nie je možné absolvovať cestu späť v pôvodne plánovanom termíne a sám
 • predčasný návrat
 • zastúpenie pri služobnej ceste z dôvodu hospitalizácie
 • repatriáciu telesných pozostatkov

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa liečebné náklady nehradí. Kooperativa cestovné poistenie nekryje napríklad:

 • škody spôsobené úmyselne, hrubou nedbanlivosťou, úmyselným trestným činom, vedomím porušovaním bezpečnostných predpisov, všeobecne záväzných alebo iných predpisov
 • zhoršenie zdravotného stavu existujúceho v čase uzatvorenia zmluvy okrem stavov bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života
 • úraz, chorobu alebo smrť, ktorú si poistená osoba spôsobila sama alebo ku ktorým došlo pri páchaní trestného činu
 • lieky na choroby známe už pred začiatkom poistenia
 • úkony a liečenie, ktoré neboli lekársky nevyhnutné a neodkladné
 • následnú liečbu, ktorá mohla byť už realizovaná vo vlasti
 • náklady v dôsledku požitia alkoholu, návykovej alebo psychotropnej látky, drog, liekov bez lekárskeho predpisu
 • škody v dôsledku samovraždy alebo pokusu o ňu a úmyselného sebapoškodenia vrátane následkov a komplikácií
 • preventívne, bežné alebo kontrolné vyšetrenie
 • pobyty v kúpeľoch, sanatóriách, liečebných ozdravovniach a podobných zariadeniach
 • fyzioterapiu, akupunktúru, homeopatiu a inú alternatívnu liečbu
 • kontaktné šošovky
 • psychiatrické vyšetrenie okrem prvého výskytu
 • očkovanie nesúvisiace s ošetrením alebo liečením
 • následky nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • prenosné pohlavné choroby a choroby spôsobené vírusom HIV
 • ukončenie tehotenstva, potrat alebo pôrod s výnimkou zdravie alebo život ohrozujúcich prípadov, liečbu neplodnosti
 • odstraňovanie kozmetických nedostatkov a telesných anomálií
 • škody v súvislosti s vlastníctvom a používaním zbraní, streliva, výbušnín alebo pyrotechniky
 • pohreb poisteného po prevoze zo zahraničia

Kooperativa úrazové poistenie

Kooperativa cestovné poistenie s úrazovým pripoistením kryje trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu. Trvalé následky sa hodnotia na základe oceňovacích tabuliek poisťovne po ich ustálení, najskôr po jednom, najneskôr po troch rokoch. V prípade úrazu pri dopravnej nehode je poistné plnenie dvojnásobné.

Úrazové poistenie je súčasťou balíkov Optimum a Excelent. Nižší balík poistenia kryje trvalé následky do výšky 10 000 EUR a smrť v dôsledku úrazu na sumu 5 000 EUR. Balík Excelent má poistné sumy v dvojnásobnej výške, teda 20 000 EUR resp. 10 000 EUR. Uvedené poistné sumy platia pre krátkodobé aj ročné poistenie.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistnej zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa náklady nehradí. Kooperativa cestovné poistenie s úrazovým pripoistením sa nevzťahuje napríklad na:

 • vedomú trestnú činnosť
 • úmyselné sebapoškodenie, samovraždu alebo pokus o ňu
 • následky diagnostických, liečebných alebo preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu
 • zhoršenie existujúcej choroby v dôsledku úrazu
 • náhle cievne príhody, infarkt myokardu, odlúpenie sietnice
 • infekčné choroby
 • úrazy v dôsledku mentálnych alebo duševných porúch, pri epileptických alebo iných záchvatoch alebo kŕčoch, ktoré zachvátia celé telo (okrem prípadov, ak tieto stavy boli vyvolané samotným úrazom)
 • úrazy súvisiace s vedením dopravného prostriedku bez platného vodičského oprávnenia, pod vplyvom alkoholu, liekov zakázaných pri riadení vozidla, omamných alebo psychotropných látok, prepravou na mieste, ktoré nie je určené na prepravu osôb
 • vznik a zhoršenie prietrží, aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov alebo kĺbových vačkov
 • hernie, nádory, bercové vredy, diabetické gangrény, povrchové odreniny kože, náhle platničkové syndrómy, bolestivé syndrómy chrbtice
 • patologické alebo únavové zlomeniny, zlomeniny patologických výrastkov na kosti, refraktúry
 • opakujúce sa vykĺbenie kĺbu
 • telesné poškodenia spôsobené poúrazovými komplikáciami
 • vnútorné telesné poškodenie vzniknuté preťažením
 • poškodenie zubov pred úrazom nevitálnych, inak poškodených alebo plombovaných

Kooperativa poistenie batožiny

Kooperativa cestovné poistenie s pripoistením batožiny sa vzťahuje na veci osobnej potreby pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia živelnou udalosťou, vodou z vodovodných zariadení, dopravnou nehodou, preukázateľnou zdravotnou indispozíciou, lúpežou alebo krádežou počas prepravy, z na to určeného miesta (napr. v ubytovacom zariadení) alebo batožinového priestoru.

V prípade odcudzenia z motorového vozidla musí byť batožina uložená v uzamknutom batožinovom priestore a vozidlo zabezpečené proti vniknutiu nepovolanej osoby bez použitia násilia. Poistnou udalosťou je aj odcudzenie celého vozidla.

Poistenie pri poškodení preplatí náklady do výšky dohodnutej poistnej sumy na opravu zníženú o stupeň opotrebenia a použiteľných zvyškov, pri zničení, odcudzení alebo strate časovú hodnotu zníženú o cenu použiteľných zvyškov.

Kooperativa poistenie batožiny sa vzťahuje aj na odcudzenie alebo stratu cestovných dokladov (osobné doklady, vodičské oprávnenie) a kľúčov k príslušnému ubytovaniu.

Súčasťou poistenia je aj oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou. Pri doručení neskôr ako 24 hodín po prílete je poistné plnenie na nevyhnutné náklady do 100 EUR, pri doručení neskôr ako 48 hodín do 300 EUR.

(v EUR) Prima Optimum Excelent
celková suma 1 000 1 500
zničenie, poškodenie, strata 200 / vec 200 / vec
odcudzenie, krádež, lúpež 350 500
osobné doklady 350 350
oneskorené dodanie o min. 24 hod. 100 100 100
oneskorené dodanie o min. 48 hod. 300 300 300

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí náklady. Kooperativa cestovné poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

 • peniaze, šeky, vkladné knižky, kreditné a debetné karty, ceniny, cenné papiere, cestovné lístky
 • predmety umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, starožitnosti
 • predmety z drahých kovov a kameňov ak neslúžia bezprostrednej osobnej potrebe
 • elektronické a optické prístroje a športové potreby umiestnené v stane alebo dopravných prostriedkoch
 • nosiče záznamov a záznamy na nich uložené
 • strelné zbrane vrátane streliva a príslušenstva
 • motorové vozidlá, lode, dopravné prostriedky určené na lietanie a ich príslušenstvo

Poisťovňa ďalej neposkytne poistné plnenie:

 • za stratu batožiny ponechanú bez dozoru
 • v prípade, ak bola poistená osoba už ubytovaná a batožinu nechala v dopravnom prostriedku
 • pri ponechaní batožiny v interiéri dopravného prostriedku
 • za chyby alebo poškodenia, ktoré batožina mala už v čase uzatvárania poistenia
 • v prípade odcudzenia z prívesu zaparkovaného mimo stráženého priestoru
 • pri zabavení batožiny colnicou alebo iným orgánom verejnej správy
 • v dôsledku chyby materiálu, opotrebovaním alebo nevhodným balením

Kooperativa poistenie zodpovednosti

Kooperativa cestovné poistenie v rámci poistenia zodpovednosti kryje náhodné a neúmyselne spôsobené škody na zdraví alebo majetku tretej osoby. Je súčasťou balíka Excelent, pre balíky Prima a Optimum si poistenie môžete dodatočne prikúpiť.

Poistenie kryje v balíku Excelent škody spôsobené na zdraví a živote do výšky 150 000 EUR, v dvoch nižších balíkoch do výšky 100 000 EUR. Poistná suma pre poškodenie, zničenie alebo stratu veci je 250 EUR na jednu vec. Limity plnenia sú rovnaké aj pre krátkodobé aj ročné poistenie.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa vzniknuté škody nehradí. Kooperativa cestovné poistenie sa nevzťahuje napríklad na škody spôsobené:

 • úmyselne alebo pri prevzatí zodpovednosti nad rámec povinnosti
 • na peniazoch alebo cennostiach
 • pri neoprávnenom užívaní vecí alebo zvierat
 • v pracovnoprávnych vzťahoch, pri dobrovoľníckej, podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti
 • prevádzkou alebo neoprávneným užívaním motorového vozidla
 • prevádzkou a užívaním motorových plavidiel, plachetníc, lietadiel alebo lietajúcich zariadení
 • zvieraťom, za ktoré poistená osoba zodpovedá
 • pri aktívnej účasti na športových pretekoch a súťažiach
 • na životnom prostredí
 • zavlečením alebo rozšírením nákazlivej choroby
 • neoprávnenou manipuláciou s horľavými alebo výbušnými materiálmi
 • v súvislosti s poľovníctvom

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené príbuzným v priamom rade, osobám žijúcim v spoločnej domácnosti ako aj právnickým osobám s majetkovým prepojením.

Kooperativa cestovné poistenie nekryje škody na veciach, ktoré má poistená osoba požičané alebo prenajaté s výnimkou škôd spôsobených na ubytovacom zariadení. Poistené nie sú ani škody na protiprávne užívaných nehnuteľnostiach. Poisťovňa tiež nenahradí škodu za pokuty, penále, iné zmluvné, správne alebo trestné sankcie alebo platby.

Kooperativa poistenie storna

Pokiaľ si Kooperativa cestovné poistenie k svojej dovolenke kupujete v predstihu a obávate sa rizika, že nebudete môcť z rôznych dôvodov vycestovať a prídete o zaplatené peniaze, je pre vás vhodné prikúpiť si aj poistenie storna. Poistenie vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak by ste museli platiť stornovacie poplatky poskytovateľovi cestovnej služby.

Pripoistenie storna musíte uzatvoriť najneskôr do dvoch pracovných dní po zakúpení zájazdu (prípadne inej cestovnej služby) alebo jeho záväzného objednania. Samotné poistenie vzniká dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo zaplatené poistné a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia.

Kooperativa cestovné poistenie umožňuje poistiť si storno do maximálnej výšky 10 800 EUR, pričom poistné sa vypočíta percentom z uvedenej sumy (od 2,75 %). Poisťovňa neponúka samostatné uzatvorenie poistenia storna, iba v kombinácii s jedným z troch balíkov krytia.

Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou na poistnom plnení vo výške 10 %. V prípade úmrtia poistenej alebo blízkej osoby je poistné plnenie bez spoluúčasti.

Dôvody storna

Dôvodom zrušenia plánovanej cesty môže byť napríklad:

 • choroba, úraz alebo smrť poistenej osoby
 • choroba blízkej spolucestujúcej osoby
 • smrť blízkej osoby
 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia blízkej osoby s pripútaním na lôžko a potrebou opatery
 • vlámanie sa cudzej osoby do bytu alebo miesta podnikania poisteného
 • majetková škoda (dom, byt, miesto podnikania) v dôsledku živelnej udalosti maximálne 30 dní pred nástupom na cestu
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov poistenej alebo spolucestujúcej osoby živelnou udalosťou maximálne 3 dni pred nástupom na cestu
 • živelná udalosť v cieľovej destinácii
 • súdne predvolanie
 • nezavinená strata zamestnania poistenej alebo spolucestujúcej osoby z dôvodu organizačných zmien alebo zrušenia zamestnávateľa

Čo Kooperativa poistenie storna nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí vzniknuté náklady. Kooperativa cestovné poistenie s pripoistením storna nekryje zrušenie cesty napríklad z dôvodu:

 • akútneho ochorenia alebo úrazu a ich následkov, ktoré existovali v čase uzatvorenia poistnej zmluvy
 • zhoršenia stavu chronickej choroby alebo poúrazového stavu vyžadujúceho lekárske ošetrenie
 • chronických alebo psychických chorôb
 • úmyselného sebapoškodenia, samovraždy alebo pokusu o ňu
 • tehotenstva alebo pôrodu
 • nepodrobenia sa povinnému očkovaniu alebo reakcie na povinné očkovanie
 • kontrolného vyšetrenia alebo plánovaného zdravotného zákroku
 • hrubej nedbanlivosti
 • neobdržania vstupného alebo tranzitného víza
 • odvolania z dovolenky zamestnávateľom
 • zrušenia cestovnej služby jej poskytovateľom
 • straty alebo krádeže cestovných dokladov okrem zničenia alebo straty živelnou udalosťou do troch dní pred vycestovaním
 • zmeny cestovných plánov poistenej osoby
 • poveternostnej situácie, snehovej kalamity

Poistenie nepojazdného motorového vozidla

Kooperativa cestovné poistenie si vo všetkých balíkoch krytia môžete doplnkovo rozšíriť o poistenie nepojazdného osobného motorového vozidla v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo krádeže. Pripoistenie sa vzťahuje na auto vo vlastníctve poistenej osoby, v jej oprávnenom užívaní alebo z autopožičovne. Uzatvára sa s platnosťou pre geografické územie Európy okrem územia Slovenskej republiky.

Poisťovňa v prípade poistnej udalosti preplatí nevyhnutné náklady na:

 • opravu na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho autoservisu (limit 150 EUR)
 • ubytovanie cestujúcich počas doby nevyhnutnej opravy (max. 3 noci s limitom 50/80/100 EUR na noc a osobu v závislosti od zvoleného balíku krytia)
 • v prípade trvalej nepojazdnosti alebo krádeže cestovné do miesta trvalého bydliska (vlakom 2. triedy, autobusom)

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nehradí vzniknuté náklady. Kooperativa cestovné poistenie v rámci pripoistenia nepojazdného vozidla nekryje napríklad:

 • pri neplatnej technickej kontrole
 • pri vedení vozidla osobou bez platného vodičského oprávnenia, pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
 • poruchu vozidla staršieho ako 15 rokov od dátumu prvej evidencie
 • škody z dôvodu nedostatočného množstva prevádzkových kvapalín, mazadiel alebo nedostatočného nabitia batérie
 • poškodenie pri automobilových pretekoch
 • v prípade odcudzenia v dôsledku podvodu

Poistenie právnej ochrany

Súčasťou Kooperativa cestovného poistenia je vo všetkých troch balíkoch aj poistenie právnej ochrany do výšky 12 000 EUR. Poistenie sa vzťahuje na advokátom potvrdené náklady právneho zastupovania a pôžičku na úhradu kaucie (do 5 000 EUR).

Poistnou udalosťou je potreba:

 • zastupovania advokátom pri priestupkovom alebo trestnom konaní za zranenie tretích osôb z nedbanlivosti následkom havárie motorových vozidiel
 • úhrady kaucie pre priestupok alebo trestný čin z nedbanlivosti v spojitosti s predbežným zadržaním alebo väzbou následkom havárie motorových vozidiel

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa vzniknuté náklady nehradí. Kooperativa cestovné poistenie nekryje napríklad:

 • škody spôsobené vedením motorového vozidla bez platného vodičského oprávnenia alebo povolenia majiteľa auta
 • úmyselný trestný čin alebo priestupok
 • nehodu spôsobenú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 • zaplatenie pokuty alebo penále
 • spory medzi poistenou a blízkou osobou alebo poistníkom
 • spory s hodnotou nižšou ako 120 EUR