ČSOB PZP

ČSOB PZP ponúka dva varianty poistenia s rôznymi limitmi poistného plnenia. Štandard kryje škody na zdraví do výšky 6,07 mil. EUR a škody na veci a ušlý zisk do výšky 2,0 mil. EUR. Nadštandard kryje všetky škody do výšky 7,0 mil. EUR. PZP online si môžete uzatvoriť jednoducho a rýchlo priamo na našej stránke.

Súčasťou poistenia sú aj základné ČSOB asistenčné služby. Nadštandardnú asistenciu Premium s rozšírenou ponukou služieb a vyššími limitmi si môžete pripoistiť za 11 EUR ročne.

Ak využívate aj iné produkty finančnej skupiny, môžete PZP ČSOB získať s dodatočnou zľavou 5 %. V prípade, že máte auto vybavené niektorým z pokročilých asistenčných systémov vodiča (automatické núdzové brzdenie, parkovací asistent, parkovacie senzory alebo kamera), môžete získať dodatočnú zľavu do výšky 7 %.

ČSOB PZP si môžete rozšíriť o poistenie:

Cenu poistenia si môžete vypočítať pomocou online kalkulačky priamo na našej stránke. V kalkulačke si navolíte parametre poistenia a pripoistení, o ktoré máte záujem. Zobrazí sa vám PZP porovnanie aj s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet je rýchly a na pár klikov.

Platnosť a výpoveď ČSOB PZP

Povinné zmluvné poistenie ČSOB je platné na území štátov systému Zelenej karty s výnimkou štátov Izrael, Maroko, Tunis a Irán. Poistenie pre prípad živelnej udalosti, zrážky so zverou a krádeže vozidla sú platné na území Slovenskej republiky.

ČSOB PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak. Začiatok poistenia je uvedený v návrhu poistnej zmluvy. Poistné musí byť uhradené najneskôr deň pred začiatkom poistenia uvedeným v návrhu.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, ČSOB PZP overenie môžete urobiť aj online na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy poistka platí.

Zánik poistenia môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo podľa poistných podmienok poisťovne. Zrušenie ČSOB PZP musí byť písomné, jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

V rámci ČSOB PZP nie je poistené vaše auto, preto môže byť dôležité pozrieť si aj poistenie havárie prípadne finančnej straty. V prípade cesty do zahraničia si pozrite aj ponuku s cestovným poistením. Všetky uvedené poistenia si môžete uzatvoriť online priamo na našej stránke.

Pripoistenia k ČSOB PZP

ČSOB povinné zmluvné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia, a to čelného skla, zrážky so zverou, živelnej udalosti a krádeže auta.

Sklo

ČSOB PZP si môžete rozšíriť aj o poistenie skla. Uzatvára sa pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Môže ísť napríklad o prípad havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, krádeže, lúpeže alebo neoprávneného používania auta. Sklá si môžete poistiť na sumu 150 EUR (za 20 EUR ročne), 300 EUR (za 36 EUR ročne), 500 EUR (za 60 EUR ročne) alebo 1 000 EUR (za 135,50 EUR ročne). Spoluúčasť je vo výške 10 %.

Zver

Súčasťou vášho ČSOB PZP môže byť aj poistenie stretu so zverou. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta následkom náhodnej zrážky so zverou na pozemnej komunikácii. Poistná suma je 3 000 EUR pri ročnom poistnom 59 EUR. Spoluúčasť pri poistnej udalosti je 200 EUR. Poistenie platí na území Slovenskej republiky.

Živelná udalosť

ČSOB poistenie živelnej udalosti sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného motorového vozidla živelnou udalosťou na poistnú sumu 2 500 EUR. Ročné poistné je 16 EUR a spoluúčasť je vo výške 200 EUR. ČSOB PZP s pripoistením živelnej udalosti sa nevzťahuje na následné škody všetkých druhov (napríklad z dôvodu nemožnosti používať auto) a vedľajšie výdavky. Poistenie platí na území Slovenskej republiky.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie alebo nadzvuková vlna.

Krádež

ČSOB poistenie krádeže auta sa uzatvára pre prípad odcudzenia vozidla na území Slovenskej republiky. Poisťované auto musí byť vybavené imobilizérom. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR bez spoluúčasti pri poistnej udalosti. Ročné poistné je 33,50 EUR.