Životné poistenie

Životné poistenie je častým poistením uzatváraným pre prípad neočakávaných udalostí, ktoré môžu ovplyvniť život nás alebo našich blízkych. V závislosti od toho, či základným motívom uzatvorenia zmluvy je krytie proti potenciálnym rizikám alebo šetrenie na neskoršie obdobie, rozlišujeme aj druhy životného poistenia.

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenie, ako už názov hovorí, sa uzatvára pre prípad vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorá môže nastať. Môže ísť napríklad o úraz, chorobu, stratu zamestnania, úmrtie a podobne. Vzniknutá situácia môže mať vplyv na príjem, a tým ohroziť kvalitu vášho života. V takejto situácii je vhodné mať práve rizikové životné poistenie, ktoré vám pomôže zmierniť negatívny finančný dopad.

Základom poistenia je rizikové životné poistenie pre prípad smrti, pri ktorom je oprávnenej osobe vyplatená dohodnutá poistná suma. Tá môže byť pevne stanovená alebo môže každým rokom rovnomerne klesať ak sa poistením kryjete napríklad kvôli úveru, ktorý musíte splácať. Základné rizikové životné poistenie si môžete rozšíriť o rôzne doplnkové pripoistenia.

Najčastejším je úrazové poistenie, ktoré sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti v dôsledku úrazu. Vybrať si môžete aj denné odškodné pri úraze, ktoré kryje nevyhnutnú dobu liečenia úrazu. Poistenie pre prípad hospitalizácie kryje riziko pobytu v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu.

Ďalšími doplnkovými pripoisteniami môžu byť napríklad poistenie práceneschopnosti v dôsledku úrazu alebo choroby, poistenie invalidity, poistenie kritických chorôb, poistenie chirurgického zákroku, poistenie oslobodenia od platenia poistného, poistenie hypotéky a podobne.

Rizikové životné poistenie môžete uzatvoriť pre dospelých aj deti. Všetky poistené osoby môžete kryť jednou spoločnou zmluvou. Pri rizikovom životnom poistení sa celé poistné spotrebuje, to znamená, že pri ukončení poistenia vám nie je vyplatená žiadna suma, poistenie nemá sporiacu zložku. Ak máte záujem aj o sporenie, je pre vás určené kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie.

Kapitálové životné poistenie

Na rozdiel od rizikového životného poistenia, kapitálové životné poistenie má sporiacu zložku. To znamená, že na konci poistnej doby vám je vyplatená nasporená suma. To je aj základná forma poistenia, tzv. kapitálové životné poistenie na dožitie. Ak by náhodou počas poistenia nastalo úmrtie poistenej osoby, poisťovňa vyplatí aktuálnu hodnotu poistenia. V prípade, že poistenie budete chcieť ukončiť pred koncom poistnej doby, poisťovňa vyplatí odkupnú hodnotu.

Kapitálové životné poistenie si môžete rozšíriť aj o doplnkové pripoistenia. Najčastejšími sú úrazové poistenie pre prípad smrti a úrazové poistenie pre prípad trvalých následkov. V závislosti od poisťovne si môžete vybrať rôzne doplnkové pripoistenia.

Pri dožití sa konca poistnej doby vám môže byť nasporená suma vyplatená jednorazovo alebo formou renty. Tá môže byť buď doživotná alebo na vopred určený pevný počet rokov. Kapitálové životné poistenie má počas platnosti garantovanú mieru zhodnotenia, ktorá je dohodnutá pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Investičné životné poistenie

Rovnako ako kapitálové životné poistenie, aj investičné životné poistenie má sporiacu zložku. Rozdiel spočíva v tom, že zhodnotenie nie je garantované. Pri uzatváraní poistenia sa berie do úvahy rizikový profil klienta, teda aké veľké riziko chcete podstúpiť pre čo najvyššie zhodnotenie vložených prostriedkov. Môžete si vybrať nízku mieru rizika s potenciálne nízkym výnosom alebo vyššiu mieru rizika s vyšším výnosom. Výnosy však nie sú garantované a z toho dôvodu sa môžete pri nepriaznivom vývoji na finančných trhoch dostať aj do straty.

Investičné životné poistenie ponúka pre investovanie prostriedkov viaceré fondy, ktoré nesú rôznu mieru rizika. Môže ísť o nízkorizikové fondy, ktoré investujú do nástrojov peňažného trhu ako napríklad dlhopisov alebo pokladničných poukážok, alebo fondy s vyššou mierou rizika investujúce do akcií.

Prostriedky investované do investičného životného poistenia si môžete pomerom alokovať do viacerých rôznych fondov, teda časť do fondov s nízkym rizikom a časť do fondov s rizikom vyšším. Počas platnosti poistenia môžete tento pomer meniť, ako aj podielové jednotky medzi fondami presúvať. V tom je aj výhoda poistenia, že vždy viete reagovať na vzniknutú situáciu. Netreba však zabúdať na to, že investičné životné poistenie nesie so sebou aj riziko straty.