Uniqa úrazové poistenie

Uniqa úrazové poistenie sa v rámci cestovného poistenia do zahraničia vzťahuje na trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu. Uniqa cestovné poistenie kryje úrazy v balíkoch Plus, Komfort a Extra.

Trvalé následky sa hodnotia po ich ustálení, najskôr však po jednom, najneskôr po štyroch rokoch. Stanovujú sa na základe oceňovacích tabuliek poisťovne. Poistné plnenie sa vypláca pri dosiahnutí minimálne 50 % trvalého poškodenia, pri viacerých poškodeniach maximálne do výšky 100 % poistnej sumy.

Uniqa úrazové poistenie aj pri krátkodobom aj ročnom poistení kryje v balíku Plus do výšky 10 000 EUR, v balíku Komfort do výšky 17 000 EUR a v balíku Extra do výšky 35 000 EUR.

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
trvalé následky úrazu 10 000 17 000 35 000
smrť v dôsledku úrazu 10 000 17 000 35 000

Cestovné poistenie s poistením úrazu si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

Čo Uniqa úrazové poistenie nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa vzniknuté náklady nekryje. Uniqa úrazové poistenie sa nevzťahuje napríklad na:

 • úmyselné sebapoškodenie, samovraždu alebo pokus o ňu
 • úrazy, ku ktorým dôjde nedodržaním pokynov ošetrujúceho lekára
 • zhoršenie choroby v dôsledku úrazu
 • úrazy v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického alebo iného kŕčového záchvatu
 • patologické zlomeniny
 • infarkt myokardu
 • vrodené a vývojové vady, vznik nádoru, vznik a zhoršenie prietrží, aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a kĺbových vačkov
 • následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov nesúvisiacich s liečbou následkov úrazu
 • následky plastických a estetických operácií
 • infekčné choroby (okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií vzniknutých v dôsledku úrazu)
 • infekciu a smrť spôsobenú vírusom HIV
 • úrazy súvisiace s vedením dopravného prostriedku bez platného vodičského oprávnenia
 • stratu časti alebo celých končatín u diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev končatín

Uniqa úrazové poistenie nie je takisto možné uzatvoriť pre osoby s epilepsiou, infikované vírusom HIV, zdravotne ťažko postihnuté poberajúce invalidný dôchodok, trpiace hluchotou alebo slepotou, práceneschopné v čase vycestovania a pre osoby, ktoré v posledných 2 rokoch absolvovali odvykaciu liečbu od alkoholu alebo drog.