Uniqa poistenie zodpovednosti za škodu

Uniqa poistenie zodpovednosti za škodu sa v rámci cestovného poistenia uzatvára pre prípad náhodného a neúmyselného spôsobenia škody niekomu inému na jeho zdraví, živote alebo majetku. Súčasťou poistenia je aj úhrada nákladov mimosúdneho prejednania nárokov, občianskeho súdneho konania o náhrade škody a za obhajobu v prípravnom a trestnom konaní.

Uniqa cestovné poistenie kryje zodpovednosť za škody v balíkoch Plus, Komfort a Extra. Aj v krátkodobom aj ročnom poistení sú všetky škody kryté do výšky 200 000 EUR.

(v EUR) Basic Plus Komfort Extra
škody na zdraví 200 000 200 000 200 000
škody na majetku 200 000 200 000 200 000

V prípade poistnej udalosti kontaktuje Uniqa asistenčnú službu. Nepodpisujte dokument, ktorému nerozumiete. Pokiaľ ste k podpisu nútený, na dokument napíšte, že jeho obsahu nerozumiete a teda nesúhlasíte. Zaistite si kontakty na svedkov udalosti.

Cestovné poistenie s poistením zodpovednosti za škodu si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

Čo Uniqa poistenie zodpovednosti za škodu nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa vzniknuté náklady nehradí. Uniqa poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje napríklad na škody spôsobené:

 • úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou
 • sebe samému, osobe žijúcej v spoločnej domácnosti alebo právnickej osobe, v ktorej má poistená osoba majetkovú účasť alebo je štatutárnym orgánom
 • pri výkone povolania alebo podnikateľskej činnosti
 • v priamej súvislosti s požitím alkoholu, omamných alebo nedovolených látok
 • na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, klenotoch
 • stratou alebo odcudzením osobných vecí
 • prevádzkou motorových dopravných prostriedkov a bezmotorových vozidiel s výnimkou škôd spôsobených jazdou na bicykli
 • prevádzkovaním lietadiel a leteckých prístrojov
 • nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu alebo zamedziť zväčšeniu jej rozsahu
 • v dôsledku psychického ochorenia
 • pri výkone poľovníctva alebo športovej streľbe
 • znečistením pôdy alebo vody a iné škody na životnom prostredí
 • zavlečením alebo rozšírením nákazlivej choroby
 • na prevzatých veciach s výnimkou nehnuteľných a pevne zabudovaných vecí ubytovacieho zariadenia
 • na protiprávne používaných veciach, veciach pri preprave
 • na veciach poškodených vplyvom pôsobenia teploty, plynov, pár, tekutín, vlhkosti

Poistenie sa takisto nevzťahuje na finančné škody, pokuty, sankčné náhrady a peňažné tresty ako aj na škody, ktorých príčiny vzniku nastali pred začiatkom poistenia.