Uniqa poistenie batožiny

Uniqa poistenie batožiny sa vzťahuje na cestovnú batožinu a veci osobnej potreby. Uzatvára sa pre prípad jej straty, poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, pri dopravnej nehode, odcudzením, po úraze prípadne počas úschovy.

Poistenie je súčasťou balíkov Plus, Komfort a Extra. Uniqa cestovné poistenie v rámci poistenia batožiny kryje aj stratu, poškodenie alebo odcudzenie cestovného lístka alebo cestovných dokladov. Vzťahuje sa aj na nákup náhradného oblečenia a toaletných potrieb v prípade oneskoreného dodania batožiny dopravnou spoločnosťou. Balík Extra navyše poskytuje aj návratnú finančnú pomoc pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov.

Uniqa poistenie batožiny vám pri poškodenej veci preplatí náklady na jej opravu, maximálne však do výšky poistnej sumy. V prípade zničenia alebo odcudzenia je poistným plnením časová hodnota veci v čase poistnej udalosti.

Cestovné poistenie s poistením batožiny si môžete uzatvoriť aj na našej stránke, kde vám prehľadne porovnáme produkty od poisťovní AXA, Allianz, Generali, Union a Wüstenrot.

Limity poistného plnenia

Výška poistnej sumy závisí od zvoleného balíka poistného krytia. Je zhodná pre krátkodobé aj ročné poistenie. Celkový limit poistného plnenia je v balíku Plus 700 EUR, v balíku Komfort 1 000 EUR a v balíku Extra 1 500 EUR. Cenné veci, technické zariadenia, športové náradie, ďalekohľady a okuliare sú kryté v polovičnej výške.

(jednotlivec, v EUR) Basic Plus Komfort Extra
celková suma 700 1 000 1 500
cenné veci, technické zariadenie, športové náradie, ďalekohľad, okuliare 350 500 750
oneskorené dodanie batožiny 150 150 250
cestovné doklady 340 340 400
návratná finančná pomoc 350

Rodinné poistenie má poistnú sumu v dvojnásobnej výške oproti individuálnym zmluvám (okrem poistnej sumy pre oneskorené dodanie batožiny).

(rodina, v EUR) Basic Plus Komfort Extra
celková suma 1 400 2 000 3 000
cenné veci, technické zariadenie, športové náradie, ďalekohľad, okuliare 700 1 000 1 500
oneskorené dodanie batožiny 280 280 400
cestovné doklady 680 680 800
návratná finančná pomoc 700

Čo Uniqa poistenie batožiny nekryje

Pri uzatváraní zmluvy si pozrite aj výluky z poistenia. Uniqa poistenie batožiny sa nevzťahuje napríklad na:

 • peniaze, šeky, vkladné knižky, kreditné karty, cenné papiere
 • výrobky z drahých kovov a kameňov, klenoty, perly
 • predmety umeleckej, zberateľskej a historickej hodnoty
 • zvieratá
 • alkohol a tabakové výrobky
 • zbrane a strelivo
 • predmety slúžiace pri výkone povolania
 • motorové pozemné, vodné a letecké vozidlá, plachetnice, vetrone, draky, paraglajdery, závesné klzáky vrátane výbavy a náhradných dielov

Poisťovňa neplní napríklad aj v prípade, ak k poistnej udalosti došlo:

 • úmyselným konaním poistenej alebo blízkej osoby prípadne osoby žijúcej v spoločnej domácnosti
 • v dôsledku chyby alebo poškodenia, ktoré mala vec už v čase uzatvárania zmluvy
 • v čase, keď bola poistená osoba už ubytovaná, ale batožinu mala ponechanú v dopravnom prostriedku
 • na veci ponechanej bez dozoru
 • odcudzením z nestráženého motorového vozidla alebo prívesu
 • opotrebovaním, nevhodným balením alebo chybou materiálu
 • pri stanovaní alebo kempovaní, ktoré neboli zriadené oficiálne
 • bez prekonania prekážky
 • zadržaním batožiny colnicou alebo inými úradmi
 • meškaním pri spiatočnej ceste