Union poistenie storna

Union poistenie storna si môžete uzatvoriť ako doplnkové pripoistenie k cestovnému poisteniu. Union cestovné poistenie ho ponúka aj pre krátkodobé aj ročné poistenie. Uzatvoriť si ho môžete pre cesty do zahraničia ako aj pre Union poistenie na hory v rámci Slovenska.

Poistenie storna vám pomôže znížiť finančnú stratu v prípade, ak na cestu nemôžete nastúpiť. Bez poistenia by ste znášali stornovacie poplatky, ktoré sa podľa dátumu zrušenia objednanej služby môžu vyšplhať až do výšky 100 %. Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek cestovnú službu, či už ide o zájazd cez cestovnú kanceláriu, individuálne kupované ubytovanie, cestovné lístky, poistenie letenky a podobne.

Union poistenie storna zájazdu sa vzťahuje aj na úhradu poplatkov za zmenu termínu prípadne zmenu osoby. Ročné poistenie zahŕňa aj poistenie nevyužitej dovolenky a predčasného návratu.

Uzatvorenie zmluvy

Poistenie storna Union začína nasledujúci deň po uzatvorení poistenia a končí dňom nástupu na cestu. Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ku ktorým dôjde kdekoľvek vo svete.

Podmienkou poistenia je, že záväzné objednanie cestovných služieb je najneskôr v deň uzatvorenia poistnej zmluvy. Za záväzné objednanie sa považuje deň uvedený na doklade potvrdzujúcom objednanie danej služby resp. deň, kedy bola zaplatená (aj čiastočne) objednaná cestovná služba.

Poistenie si môžete uzatvoriť aj neskôr ako ste si záväzne objednali službu, avšak ak je to neskôr ako 2 pracovné dni, poistenie kryje len poistné udalosti, ktoré nastanú najskôr 15 dní po uzatvorení zmluvy. Výnimkou sú úraz poistenej alebo blízkej osoby, ak je lekársky doložené, že k dátumu vycestovania nebude ukončené liečenie (pri blízkej osobe ak je nevyhnutná opatera poistenou osobou), smrť poistenej alebo blízkej osoby alebo škoda na majetku alebo zdraví poistenej osoby spôsobená živelnou udalosťou do 5 dní pred nástupom na cestu.

Union poistenie storna si môžete uzatvoriť prostredníctvom našej stránky. Online kalkulačka cestovného poistenia vám po zadaní základných parametrov cesty zobrazí podrobné porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Môžete si porovnať cenu, podmienky, rozsah poistenia a vybrať si pre vás to najvhodnejšie poistenie.

Limity poistného plnenia

V rámci krátkodobého cestovného poistenia si Union poistenie storna môžete uzatvoriť s poistnou sumou od 500 EUR do 10 000 EUR. To platí aj pre cesty do zahraničia aj pre poistenie v rámci Slovenska.

Pri ročnom poistení je maximálne plnenie na jednu osobu 1 000 EUR. Súčasťou je aj poistenie nevyužitej dovolenky do 1 000 EUR a poistenie predčasného návratu s poistnou sumou 500 EUR.

Union poistenie storna zájazdu si môžete uzatvoriť bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou 20 %. Pri zvolení spoluúčasti je výsledná cena cestovného poistenia nižšia.

Dôvody storna

Union poistenie storna kryje stornovanie a zmenu termínu objednanej služby ako aj zmenu osoby, ktorej mala byť cestovná služba poskytnutá. Dôvodom storna môže byť:

 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia poistenej osoby, ak je lekársky doložené, že liečenie nebude ku dňu začiatku cesty ukončené
 • akútna choroba, úraz alebo hospitalizácia blízkej osoby alebo maloletého dieťaťa vyžadujúce nevyhnutnú opateru poistenou osobou
 • nariadená karanténa poistenej osoby v čase nástupu na objednanú službu z dôvodu podozrenia na nákazu epidemickým alebo pandemickým ochorením
 • nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom resp. poskytovateľom cestovnej služby z dôvodu podozrenia na nákazu epidemickým alebo pandemickým ochorením v čase nástupu na cestu
 • smrť poistenej alebo blízkej osoby

Poistenie storna zájazdu Union sa vzťahuje aj na:

 • nedobrovoľnú stratu zamestnania po uzatvorení poistenia a následnú nezamestnanosť
 • podanie žiadosti o rozvod v lehote kratšej ako 10 dní pred začiatkom cesty za podmienky, že išlo o spoločnú cestu a obidvaja sú uvedení na jednej poistnej zmluve
 • zrušenie plánovanej svadby, ak ide o spoločnú cestu snúbencov a obidvaja sú uvedení na jednej poistnej zmluve
 • oznámenie o zverení maloletého dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti po uzatvorení poistenia s termínom zverenia pred dňom konca trvania cestovnej služby
 • vzniknutie škody trestným činom tretej osoby, alebo v dôsledku živelnej udalosti do 5 dní pred začiatkom cesty a z vodovodných zariadení do 3 dní pred začiatkom cesty
 • stratu, odcudzenie alebo zničenie cestovných dokladov potrebných k vycestovaniu do 2 dní pred začiatkom cesty
 • zamietnutie žiadosti o pridelenie víz okrem neudelenia z dôvodu nesplnenia podmienok pre vydanie víz zo strany poistenej osoby
 • odcudzenie alebo dopravnú nehodu osobného motorového vozidla do 5 dní pred začiatkom cesty pri individuálnej doprave
 • vážnu dopravnú nehodu počas cesty, živelnú udalosť, štrajk, trestný čin tretej osoby znemožňujúce pokračovanie v ceste pri individuálnej doprave
 • neúspešné vykonanie záverečnej skúšky v čase po uzatvorení poistenia v prípade, že opravný termín je počas plánovanej cesty
 • nepredvídanú zmenu pôvodného termínu skúšky pri dennom štúdiu na vysokej škole

Výluky z poistenia

Union poistenie storna sa vzťahuje len na nepredvídateľné a neočakávané udalosti. V opačnom prípade poisťovňa stornovacie poplatky nemusí preplatiť. Vylúčené je aj stornovanie v súvislosti s:

 • chorobami existujúcimi v čase objednania cestovnej služby, pokiaľ nejde o akútny stav
 • abstinenčnými prejavmi pri závislosti na alkohole, liekoch bez lekárskeho predpisu, omamných alebo psychotropných látkach
 • ukončením tehotenstva okrem lekársky indikovaného ukončenia zo zdravotných alebo genetických dôvodov resp. z dôvodov ohrozujúcich život matky
 • následkami nepodrobenia sa povinnému očkovaniu
 • sebapoškodzovaním, samovraždou alebo pokusom o ňu
 • prenosnými pohlavnými chorobami
 • vedením motorového vozidla bez vodičského oprávnenia
 • manipuláciou so strelnou zbraňou alebo výbušninou