Investície

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Typ investície
?
Výška investície
Doba trvania investície
?
Investície (ESG)
?
Skúsenosti s finančnými nástrojmi

Rizikový profil klienta (Test)

1. Aký najvyšší pokles vašej investície ste ochotný akceptovať počas trvania investície?
2. Keď budete vyberať prostriedky z produktu, do akého času majú byť pripísané na Váš účet?
3. Aký dosah by na Vás mala prípadná strata investovaných prostriedkov?
4. Pri akom poklese by ste vybrali peniaze?
5. Očakávate v najbližšom období zmenu Vášho príjmu?
6. Čo si predstavujete pod pojmom riziko?
7. Čo chcete docieliť investovaním finančných prostriedkov?
Zisťovanie vedomosti (Všeobecná časť)

1. Fond ochrany vkladov garantuje:
2. Úlohou Garančného fondu investícií je:
3. Čo vyjadruje investičný trojuholník?
4. Sú minulé výnosy zárukou tých budúcich?
5. Je potrebné výnosy z kapitálového trhu zdaniť?
Zisťovanie vedomosti (Podielové fondy)

1. Diverzifikácia majetku podielového fondu znamená:
2. Majetok podielového fondu je:
3. Výnos podielového fondu je:
4. Ako sú chránené peniaze v podielovom fonde?
5. Aktuálna cena podielovej jednotky je:
Zisťovanie vedomosti (Realitné fondy)

1. Od čoho závisí výnos realitného fondu?
2. Výnos realitného fondu je vždy vyšší ako inflácia.
3. Čím viac nehnuteľností má fond vo svojom majetku:
4. Spôsob investovania a zloženie majetku fondu:
5. Likvidita realitného fodnu môže dosiahnuť aj: