NovinkyMajetok

Poistenie je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám

28. novembra 2022

Zdroj: Uniqa

V posledných rokoch prudko vzrástli nielen ceny nehnuteľností, ale aj ceny stavebných materiálov a stavebných prác. To má veľký vplyv na poistenie majetku, ktoré je potrebné prispôsobiť rastúcim cenám. Aby klient dostal od poisťovne dostatok peňazí na primeranú obnovu, treba navýšiť poistné sumy v uzavretých poistných zmluvách. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť a nič nezmeškať, je akceptovať indexáciu poistných súm.

Rast cien v uplynulom období je skutočne výrazný. Dá sa povedať, že ak klient tento nárast nepremietne a neaktualizuje svoje existujúce zmluvy, či už na základe vlastného rozhodnutia alebo indexácie vykonanej jeho poisťovňou, môže byť reálne ohrozený podpoistením.

Podľa štatistických ukazovateľov je priemerný kumulatívny nárast cien stavebných materiálov a pracovnej sily na Slovensku za posledné 3 roky viac ako 16 %. Práve tieto ceny sú rozhodujúce pri náprave vzniknutých škôd. Určujú, za koľko by sa nehnuteľnosť mohla dnes postaviť alebo kúpiť.

Čo je to podpoistenie

Podpoistenie nastáva v situácii, keď je poistná suma dohodnutá v zmluve nižšia ako adekvátna hodnota poisteného majetku. Keďže v takom prípade je majetok alebo domácnosť v porovnaní so skutočnosťou v poistení podhodnotená, v prípade poistnej udalosti poisťovňa poskytne odškodnenie znížené v rovnakom pomere ako poistná suma k reálnej hodnote poškodeného alebo zničeného majetku. Plná náhrada vzniknutej škody tak nebude klientovi vyplatená.

Poisťovňa pri škode overuje, aké sú skutočné náklady na opätovné nadobudnutie danej veci (majetku), teda novú reprodukčnú hodnotu. Tú následne porovná s poistnou čiastkou dohodnutou klientom v poistnej zmluve. Ak je poistná suma stanovená primerane, poisťovňa vyplatí odškodnenie v plnej výške vzniknutej škody. Ak je poistná suma nastavená neadekvátne nízko, poskytne plnenie znížené vo vyššie uvedenom pomere zmluvnej poistnej sumy a skutočnej reprodukčnej ceny, čo však zvyčajne na opravu alebo znovunadobudnutie poistenej veci (domu, bytu, domácnosti) nestačí.

Ako sa vyhnúť podpoisteniu

Riziku nedostatočného plnenia pri vzniknutej škode sa dá vyhnúť pravidelnou aktualizáciou poistných súm dohodnutých v poistnej zmluve. Aktualizácia by mala v ideálnom prípade zohľadňovať vývoj cien súvisiaceho majetku, teda stavebných cien budov a zariadenia domácnosti. Najjednoduchší spôsob aktualizácie je takzvaná indexácia poistných súm vykonávaná poisťovňou.

Proces indexácie poistných súm prebieha každoročne. Do rozsahu poistenia sa premieta vždy k výročiu poistnej zmluvy dvoma spôsobmi:

  • Automaticky: poistná zmluva je už uzatvorená s automatickou indexáciou, ktorá chráni pred dôsledkami neustále rastúcich cien pre klienta. Táto metóda je najspoľahlivejším nástrojom na zabránenie podpoisteniu v budúcnosti.
  • Voliteľne: najmä pri starších poistných zmluvách poisťovňa zasiela klientovi ponuku na indexáciu poistných súm, ktorú klient môže, ale nemusí akceptovať. Vzhľadom na aktuálne okolnosti a potrebu reagovať na nárast cien väčšina klientov túto ponuku prirodzene akceptuje.

Ak bola poistná suma pri uzatváraní poistnej zmluvy stanovená adekvátne a je navyše chránená priebežnou indexáciou, poisťovňa v prípade škody neoveruje možné podpoistenie a neuplatňuje krátenie poistného plnenia.

Existuje však aj iná situácia, keď je potrebné poistné čiastky v zmluve aktívne upraviť zo strany klienta. Poisťovňa môže vychádzať len z údajov uvedených v poistnej zmluve. Ak však klient v priebehu rokov pristavia poschodie alebo si zriadi dom s dielňou v záhrade prípadne zásadne investuje do rekonštrukcie alebo rozšírenia celého objektu, mal by poisťovňu o takomto zvýšení hodnoty nehnuteľnosti informovať. Len na základe informácií od klienta sa môže upraviť poistná zmluva tak, aby bola ochrana dostatočná pre všetky dodatočné investície uskutočnené na danom mieste.

Poistné verzus indexácia

Súčasťou indexácie je aj adekvátna úprava poistného, ktoré zohľadňuje navýšenie rizika, ktoré na seba poisťovňa zvýšením poistnej sumy preberá. Ak sa poistná suma v zmluve zvýši, zvýši sa klientovi aj poistné. Rozhodne sa však neoplatí na poistení šetriť – nevhodne ušetrených pár desiatok eur môže v prípade škody spôsobiť rozdiel pri plnení až v desiatkach tisíc, niekedy aj v stotisícoch eur. Práve takáto suma môže potom pri obnove zničeného bývania výrazne chýbať.