AXA poistenie storna

AXA poistenie storna sa oplatí mať v prípade, ak musíte pred odchodom zrušiť plánovanú cestu. Či už ide o služby zaplatené cestovnej kancelárii alebo individuálny nákup letenky alebo ubytovania, čím bližšie k plánovanému termínu odchodu, tým vyššie stornovacie poplatky vás čakajú. Poistenie storna vám pomôže túto finančnú stratu znížiť.

Cestovné poistenie AXA si o toto doplnkové poistenie môžete rozšíriť vo všetkých troch balíkoch krytia. Maximálne poistné plnenie je 20 000 EUR pri spoluúčasti 10 %. AXA poistenie storna musíte uzatvoriť minimálne 15 dní pred odjazdom. V opačnom prípade sa pripoistenie bude vzťahovať iba na poistenie zmeškania odjazdu a poistenie predčasného návratu, ktoré sú súčasťou pripoistenia.

AXA poistenie storna stojí 3 % z ceny cestovateľskej služby. Cestovné poistenie s poistením storna si môžete uzatvoriť aj na našej stránke pomocou online kalkulačky. Po zadaní základných parametrov cesty vám kalkulačka zobrazí porovnanie poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste a môžete si vybrať pre vás to najlepšie. Na stránke ho môžete priamo aj zaplatiť na účet poisťovne.

Poistenie zmeškania odjazdu a predčasného návratu

Pripoistenie storna zahŕňa aj úhradu nákladov na náhradnú dopravu do miesta pobytu v zahraničí v prípade zmeškania odjazdu z dôvodu dopravnej nehody alebo technickej poruchy prostriedku, ktorým ste mali cestovať na miesto odjazdu. Vzťahuje sa aj na meškanie medzimestskej hromadnej dopravy využitej k doprave na miesto odjazdu.

Poistenie predčasného návratu sa vzťahuje na úhradu nákladov za predčasný návrat z cesty alebo pobytu v prípade, ak nepoužijete pôvodne plánovaný dopravný prostriedok a úhradu nákladov za nespotrebované služby. Dôvodom predčasného návratu môže byť neočakávaná a neodkladná hospitalizácia alebo úmrtie rodinného príslušníka alebo škoda na majetku vyššia ako 8 000 EUR spôsobená živelnou udalosťou alebo trestným činom.

Dôvody storna

AXA poistenie storna sa vzťahuje na zrušenie cesty z dôvodu:

 • vážneho akútneho ochorenie alebo úrazu poistenej osoby, spolucestujúceho alebo rodinného príslušníka, ktorého dôsledkom bola hospitalizácia alebo pripútanie na lôžko
 • úmrtia poistenej osoby, spolucestujúceho alebo rodinného príslušníka v čase menej ako 60 dní pred plánovaným odjazdom
 • škody na majetku vyššej ako 8 000 EUR spôsobenej živelnou udalosťou alebo protiprávnym konaním tretej osoby
 • krádeže alebo vlámania maximálne 7 dní pred termínom odjazdu, pokiaľ polícia alebo poisťovňa vyžaduje prítomnosť poistenej osoby
 • komplikácie v priebehu tehotenstva, pokiaľ k jeho zisteniu došlo až po uzatvorení poistenia
 • nezavinenej straty zamestnania poistenej osoby alebo spolucestujúceho z dôvodu organizačných zmien alebo zániku zamestnávateľa v čase menej ako 60 dní pred plánovaným odjazdom
 • rozvodového konania

Čo AXA poistenie storna nekryje

Pri uzatváraní poistenia si pozrite aj výluky z poistenia. Okrem základných výluk cestovného poistenia AXA poistenie storna neplatí napríklad v prípade:

 • ak liečenie, ochorenie alebo úraz nastal pred začiatkom poistenia
 • zrušenia z dôvodu odkladnej lekárskej starostlivosti
 • keď udalosť nastala v dôsledku zlých geopolitických, klimatických, ekologických alebo epidemiologických situácií v cieľovej krajine
 • nezískania víza, nemožnosti čerpania dovolenky
 • keď k predčasnému návratu dôjde o menej než 36 hodín pred plánovaným termínom