Doživotný servis zdarma

x
 • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
 • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
  výhodnejšie ponuky a pod.
 • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac
 • Základné údaje
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

Po vyplnení krátkeho formulára získate aktuálne cenové ponuky od našich zmluvných poisťovní.

Údaje o vozidle

Údaje o držiteľovi vozidla

 
 

<b>Autoškola</b> - používanie vozidla upraveného na tento výkon činnosti, ktorého prevádzkovateľ je držiteľom oprávnenia inštruktora a vozidlo je riadne označené. Vozidlá autoškoly slúžia na výcvik občanov bez príslušného vodičského oprávnenia, pričom platí, že takéto vozidlo smie viesť iba taká osoba, ktorá sa ho učí viesť v súlade s právnymi predpismi, alebo tie osoby, ktoré sa podrobujú skúške z jeho vedenia a to len pod dozorom osoby oprávnenej vykonávať výcvik, ktorá má v takých prípadoch primerane povinnosti vodiča motorového vozidla. <br /> <b>Autopožičovňa</b> - prevádzkovanie vozidiel za účelom krátkodobého prenájmu (požičiavania) na základe zmluvy.<br /> <b>Preprava nebezpečného nákladu</b> - preprava vysoko výbušného, horľavého materiálu, chemikálií ako napr. nitroglycerín, dynamit, vysoko horľavé látky.<br /> <b>Historické vozidlo</b> - vozidlo vyrobené pred viac ako 25 rokmi, uchované a udržiavané v historicky správnom stave, ktoré je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby z dôvodov historických alebo technických, ktoré nie je určené na každodenné používanie a má vystavený preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel (FIVA)<br /> <b>Historické vozidlo s evidenčným číslom H</b> - vozidlo spĺňajúce podmienky stanovené podľa § 48 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.<br /> <b>Profesijné použitie vozidla</b> - iba pre AXA – len pre klienta s IČOm - ak je vozidlo využívané pri práci ako pracovný nástroj (preprava osôb, preprava a zásobovanie tovarom, obchodný zástupca pre firmu a pod.). Ak je vozidlo využívané na cestu do práce a z práce a na osobné použitie, potom bez prirážky (napr. kaderníčka, účtovníčka, služobné vozidlo konateľa spol., manažéra a pod.)

Bod 4 v technickom preukaze

Bod 5 v technickom preukaze

bod číslo 16 v Technickom preukaze

bod číslo 14 v Technickom preukaze

bod číslo 32 v Technickom preukaze

Bod 18 v technickom preukaze

Základné údaje o evidencii v technickom preukaze, bod B

 
 

Rok prvého udelenia vodičského oprávnenia

 

Vami zavinené nehody

Doba za ktorú nebola spôsobená žiadna škoda (poistná udalosť) autami, ktorých ste boli držitelom

Obchdoná zľava 55%<br /> - neevidovanie žiadnej zavinenej poistnej udalosti z PZP za posledných 7 rokov <br /> - alebo doloženie listu do 2 mesiacov od začiatku poistenia od predchádzajúceho poisťovateľa, kde klient preukáže, že dosiahol maximálny bonusový stupeň (50% alebo 60%)<br /> <br /> Bonus 60%<br /> - vodičský preukaz vydaný najmenej 10 rokov + neevidovanie žiadnej zavinenej poistnej udalosti z PZP<br /> - alebo zdokladovanie bezškodového priebehu potvrdeniami od predchádzajúceho poisťovateľa minimálne za posledných 96 mesiacov z predchádzajúcich PZP<b>Sklo:</b> <br /> Poistenie čelného, zadného a bočných skiel vozidla do zvoleného limitu poistnej sumy s 10 % spoluúčasťou. Opravy čelného skla do výšky 30 EUR hradíme bez spoluúčasti. <br /> <br /> <b>Živel:</b> <br /> Poistenie proti živelným rizikám do sumy 2 500 EUR so spoluúčasťou 10 %. Poistenie v rámci produktu PZP Excellent Plus je zdarma. Poistné plnenie sa vypláca v časových cenách. <br /> <br /> <b>Poistenie kolies:</b> <br /> Poistenie je možné dojednať pre PZP Optimum a PZP Excellent Plus. Poistenie prepláca škody na disku, 50 % z ceny novej pneumatiky a náklady na geometriu do zvolenej poistnej sumy. V prípade vzniku poistnej udalosti, je nutné volať asistenčnú službu na čísle 0850 111 211. <br /> Spoluúčasť je 10% <br /> <br /> <b>Stret zo zverou:</b> <br /> Hradíme škody vzniknuté pri strete so zverou do zvolenej výšky poistnej sumy s 10 % spoluúčasťou. V prípade vzniku poistnej udalosti je potrebné kontaktovať políciu, ktorej správu potrebuje poistený pre uplatnenie poistného plnenia. <br /> <br /> <b>Úraz vodiča:</b> <br /> Poistenie hradí do výšky poistnej sumy odškodnenie pri úraze s následkom smrti, alebo trvalej invalidity a denné odškodné pri hospitalizácií od 21. dňa v nemocnici. <br />Na neskôr zadaný klientov e-mail bude poisťovňa posielať všetku korešpondenciu, ktorá chodí štandardne poštou.

Zľavu môže získať klient, ktorý uzatvorí na jednej zmluve spoločne PZP aj KASKO alebo má inú zmluvu u niektorej zo spoločností AXA - Penzijná spoločnosť, Životná poisťovňa, Neživotná poisťovňa. Číslo PZ je nutné uviesť.

 

Zľava za iný produkt v ČSOB Finančnej skupine - ČSOB Banka,ČSOB poiťovňa,ČSOB stavebná sporiteľňa,...

ČSOB Poisťovňa - Dieťa ktorého je držiteľ rodičom (zákonným zástupcom) nesmie byť staršie ako 15 rokov v čase začiatku poistenia poistnej zmluvy PZP <br /> Groupama Poisťovňa - dieťa nesmie byť staršie ako 15 rokov vrátane v čase začiatku poistenia poistnej zmluvy PZP

Zľavu je možné uplatniť, ak má držiteľ otvorený účet v OTP Banke Slovensko a.s.

Zľavu je možné uplatniť za akýkoľvek druh poistenia v poisťovni Groupama, okrem krátkodobého cestovného poistenia.

 
 

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každého držiteľa motorového vozidla. Pokrýva škody, ktoré spôsobíte prevádzkou svojho vozidla. V prípade nehody za Vás poisťovňa zaplatí prípadné škody, ktoré spôsobíte poškodeným osobám.

 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk