Doživotný servis zdarma

x
  • Našim klientom poskytujeme doživotný servis zdarma
  • Upozorníme Vás na blížiaci sa koniec zmluvy, platbu, zmeny v podmienkach poisťovne,
    výhodnejšie ponuky a pod.
  • S nami môžete vypustiť poistenie z hlavy
chcem vedieť viac
  • Základné údaje
  •  
  •  
  •  
  •  
 

Po vyplnení krátkeho formulára získate aktuálne cenové ponuky od našich zmluvných poisťovní.

Údaje o poisteni

Údaje o osobach

 
 

<b>krátkodobé</b> - poistenie na dobu určitú, kde zadávate dátum odchodu a dátum príchodu - maximálna doba sa líši od zvolenej poisťovne (napr. Wustenrot 90 dní, Union 365 dní,...) </br> <b>ročné</b> - na dobu neurčitú s poistným obdobím ročným (jeden technický rok) pre opakované cesty do zahraničia - maximálna doba vycestovania sa líši od zvolenej poisťovne (napr. Wustenrot 90 dní , Union 45 dní)

<b>individuálne:</b> pre max. 5 osôb, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu, alebo nespĺňajú podmienku pre rodinné poistenie </br> <b>rodinné:</b> dvaja rodičia a min. dve ich deti do 18 rokov

poistenie začína 0 hodinou dňa, ktorý si zvolíte

poistenie končí 24 hodinou dňa, ktorý si zvolíte

Pokiaľ cestujete po viacerých krajinách, vyberte si krajinu, ktorá sa nachádza najďalej od Slovenskej Republiky. Poistenie Vám bude uzatvorené podľa toho, kde sa daná krajina nachádza v územnej platnosti Európa alebo Svet.

<b>Axa Assistance:</b><br /> Ak je k cestovnému poisteniu uzatvorené pripoistenie storna, vzniká poistenie storna cesty (t.j. je účinné) okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy za predpokladu, že bolo uhradené poistné v plnej výške. Pripoistenie storna je možné uzatvoriť najneskôr do 14 kalendárnych dní po úhrade ceny zájazdu alebo služby cestovného ruchu. Ak sú zájazd alebo služba cestovného ruchu kúpené menej než 30 dní pred plánovaným dátumom odjazdu, musí byť pripoistenie storna uzatvorené najneskôr v deň úhrady ceny zájazdu alebo služby cestovného ruchu. Ak je pripoistenie storna uzatvorené neskôr, poskytne poistiteľ poistenému poistné plnenie z poistenia nevyužitej dovolenky a poistenia predčasného návratu, poistený však nemá právo na poistné plnenie z poistenia storna cesty. <br /> <br /> <b>Generali:</b><br /> Pre poistenie stornopoplatkov sa začína poistná ochrana uzavretím poistenia a zaplatením poistného a končí sa nastúpením na cestu.<br /> Pre cesty, ktoré boli rezervované pred uzavretím poistenia a zaplatením poistného sa poistná ochrana začína až 10. dňom po uzavretí poistenia a zaplatení poistného (s výnimkou úmrtia alebo živelnej pohromy).

Poistná suma: 1500 € <br /> <br /> <b>Krytie:</b> <br /> - odťah vozidla do najbližšieho servisu <br /> - úschova vozidla (max. 3 dni) <br /> - ubytovanie v hoteli kategórie nie vyššej ako *** na max. 5 dní <br /> - poskytnutie náhradného vozidla (osobné do 3,5t) až na 5 dní <br /> - odťah vozidla do servisu v mieste bydliska v SR: <br /> a) ak by predpokladaná cena opravy vozidla v zahraničí prekročila 1 000 EUR; <br /> b) ak oprava vozidla nemôže byť dokončená do konca poistnej doby

- zahŕňa poistenie technickej asistencie, zdravotnej asistencie a domáceho maznáčika <br /> - poistenie vozidla zahŕňa opravu na mieste, kde vozidlo prestalo byť prevádzkyschopné, alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, dočasné ubytovanie, pokračovanie v ceste a v prípade nemožnosti opravy do piatich pracovných dní aj odtiahnutie späť na SR <br /> - poistenie zdravotnej asistencie zahŕňa zdravotnú asistenciu poistenému po návrate do SR (v prípade, že liečba sa začala v zahraničí) <br /> - poistenie domáceho maznáčika zahŕňa náklady na nutnú a neodkladnú starostlivosť v zahraničí, zaistenie dopravy k veterinárovi a zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným zvieraťom <br /> <br /> <b>Limity:</b><br /> - Repatriácia neopraveného vozidla - 1000€ (ak vozidlo nie je opraviteľné do 5tich pracovných dní) <br /> - Oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu - 200€ <br /> - Prechodné ubytovanie - 100 € /noc, max. 3 noci <br /> - zdravotná asistencia - 800 €

Liečebné náklady súvisiace s Chronickými ochoreniami sú štandardne vylúčené z poistného krytia v cestovnom poistení.<br /> <br /> Chronické ochorenie - je vrodené alebo v priebehu života získané dlhodobo pomaly sa rozvíjajúce ochorenie, ktoré bolo diagnostikované pred začiatkom poistenia a pri ktorom došlo v období 12 mesiacov pred uzatvorením poistnej zmluvy k zmene pôvodného zdravotného stavu, tzn. Poistený bol následkom tohto ochorenia hospitalizovaný alebo akútne liečený, alebo u neho došlo k zmene spôsobu liečenia či úprave medikácie.<br /> <br /> Pripoistenie Chronických ochorení kryje:<br /> a) náhle zhoršenie chronického ochorenia, ktoré svojím charakterom priamo ohrozuje život alebo zdravie poisteného nezávisle od jeho vôle a vyžaduje nutné a neodkladné liečenie nevyhnutné na stabilizáciu zdravotného stavu poisteného<br /> b) komplikácie v súvislosti s ambulantným chirurgickým zákrokom, ku ktorému došlo v čase najmenej 30 dní pred začiatkom cesty.<br /> c) Batožinu, ktorá je štandardne vylúčená z poistného krytia:okuliare, kontaktné šošovky, protézy všetkého druhu.<br /> <br /> Limit 200 000 €, iba balík Komfort, Excellent<br />

 
 
Hlavný poistený

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 2

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 3

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 4

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 5

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 6

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 7

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 8

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 9

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 10

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 11

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 12

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 13

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 14

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 15

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 16

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 17

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 18

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 19

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
Údaje o osobe č. 20

Jednotlivé poisťovne rozdeľujú povolania a pracovné činnosti na niekoľko rizikových skupín. Počet rizikových skupín i zaradenie jednotlivých povolaní a pracovných činností podľa ich rizikovosti je medzi poisťovňami rozdielne. Preto odporúčame pred uzatvorením poistnej zmluvy overiť si v poistných podmienkach alebo zmluvných dojednaniach Vami vybranej poisťovne najmä to, či povolanie alebo činnosť, ktorú v zahraničí chcete vykonávať, táto poisťovňa poisťuje.</br></br> <b>Šport</b> - ak je účelom cesty šport, tak je nevyhnuté si overiť poistiteľnosť daného športu pred dojedaním návrhu poistnej zmluvy, nakoľko každá poisťovňa vníma tento účel cesty rozdielne. Existujú športy, ktoré sú kryté automaticky bez prirážky, sú športy, ktoré je možné poistiť za prirážku a sú športy, ktoré nie je možné poistiť vôbec. Vo všeobecnosti nie je možné postiť profesionálne športy (športy vykonávané za odplatu) a nebezpečné druhy športov (napr. pre Wustenrot: bezmotorové a motorové lietanie všetkého druhu, horolezectvo všetkého druhu, turistika po ľadovcoch, turistika v náročnom teréne nad 3 500 m n. m., turistika s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, alpinizmus, skialpinizmus, lyžovanie a snoubording mimo vyznačených tratí alebo mimo stanoveného času prevádzky na vyznačených tratiach, akrobatické lyžovanie, skoky na lyžiach, rafting (rafty, kajaky, kánoe) nad stupeň obťažnosti WW 3 (vratké prúdy, nejasné prejazdy medzi kameňmi), snourafting, kaňoning, potápanie s použitím samostatných dýchacích prístrojov bez inštruktora alebo do miest s hĺbkou väčšou než 10 metrov, jachting nad 3 km od pobrežia, kaskadérstvo, bojové športy, automobilové a motocyklové preteky, pri ktorých sa nedodržujú pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách, a ďalšie extrémne a adrenalínové športy a aktivity s porovnateľnou rizikovosťou). </br></br> Ak potrebujete pomoc so zaradením do skupiny, kontaktujte nás na čísle +421255410701.

 
 
 
 

Cestovné poistenie si môžete „ušiť“ na mieru podľa dĺžky a charakteru Vašej cesty, krajiny, počtu osôb, spôsobu cestovania, aktivít a pod. Preto si dôkladne premyslite svoje potreby a očakávania príp. si nechajte poradiť od našich špecialistov.

 
 
2012 © Finportal
 
najuver.sk